Prosjekter

Vi organiserer, utvikler og gjennomfører mange av de mest spennende prosjektene i landet med stor samfunnsmessig betydning, alltid med stort fokus på sikker prosess og bærekraft!

Sikring av samfunnskritiske funksjoner på dagsorden i byggebransjen.

Våre kunder gjennomfører prosjekter omfattet av sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften. Vi har bred erfaring innen prosjektutvikling, anskaffelser og gjennomføring av denne type prosjekter. Sikkerhetskrav utfordrer de vanlige prosessene i prosjektgjennomføring og vil ofte være fordyrende. Vi kan bidra med kompetanse og tiltak for å sikre en mest mulig normal gjennomføring av prosjektene, uten kompromisser på sikkerhet og økonomiske overraskelser.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Velferdssamfunnet er fundamentert på gode helse- og omsorgstjenester. Prosjektene er komplekse, har stor samfunnsmessig betydning og omfatter mange brukergrupper og fagområder.

 Vi bidrar med tverrfaglig kompetanse i et bredt spekter av prosjekter. Med utstrakt bruk av velferdsteknologi er vi med på å skape fremtidens helse- og omsorgsinstitusjoner for og sammen med kundene våre.

Industrien er en av de sentrale bidragsyterne til det grønne skiftet. Ny teknologi og nye konsumentvalg dikterer investeringstakten. Dette kan resultere i nysatsing på ikke fossile energibærere, behov for å effektivisere drift eller endrede rammevilkår og forbrukerpreferanser.

Advansia har de siste årene bygget opp betydelig kompetanse og erfaring innen helhetlig byggherre rådgiving til industrisektoren. Vi bruker vår spisskompetanse til å sikre kundene våre gode prosjekter i krysningspunktet mellom bygg- og produksjonsinvesteringer, samt styrke deres gjennomføringskraft på investerings- og modifikasjonsprosjekter. Erfaring med analyse, prosjekt- og byggeledelse er avgjørende når byggeprosjekter og prosessinvesteringer gjøres samtidig.  


Beskrivelse kommer...

Kulturvern hargjennom samfunnsutviklingen en viktig verdi i å bidra til følelsen av identitetog er en premissbærer for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre. Advansiahar gjennom arbeider med bevaringsverdige prosjekter skapt en stolthet ogtrygghet i å samarbeide med antikvariske myndigheter gjennom kulturminneverdigeoppdrag.

Advansia harbred kompetanse innen arbeider med styring av prosjekter med ulike typer vern ioppdragssammenheng, både hva angår verneverdige enkeltbygg, formålsbygg forvern av samlinger og andre kulturminner. Oppdragsledelse og kontroll avutførelse utføres i nært samarbeid med antikvariske myndigheter for åmuliggjøre tiltak som sikrer både bevaring av kvaliteter og tilrettelegging fornåtidens krav til moderne funksjon.

Oppgradering og nybygg av sykehus og helseinstitusjoner er et viktig nasjonalt satsningsområde. Advansia har gjennom det siste tiåret fått tillit til å være en betydelig aktør på dette området, og sammen med helseforetakene jobber vi med noen av de største og mest komplekse sykehusutbyggingene som pågår i Norge.

Vi bruker vår spisskompetanse innen prosjektrelaterte tjenester til å planlegge og bygge nye, effektive sykehus for pasientens beste, som legger til rette for både økt kvalitet og kapasitet på tjenestene. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og vil med vår brede kompetanse fortsette å bidra til de beste, helhetlige løsningene for framtidens sykehus.

De fysiske rammene betyr mye for hvordan undervisning, forskning, innovasjon og formidling foregår. Betydningen av brukerinvolvering er avgjørende for å lykkes med å skape gode møteplasser og fremtidsrettede rom for arbeid, aktivitet og læring

Advansia leder og bistår i komplekse prosjekter hvor systematisk brukerinvolvering og tett samarbeid med kunden gjør at vi sammen finner suksesskriteriene for å skape fremtidens lærings- og forskningsmiljøer.