Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) bygger nytt, moderne vannbehandlingsanlegg på Holsfjordanlegget på Kattås i Bærum.

Fakta

Oppdragsgiver: ABV IKS
Tidsrom: 2019-2026
Sted: Kattås i Bærum
Våre leveranser: Prosjektledelse og prosjektering (Advansia / AFRY)

Nytt moderne vannbehandlingsanlegg

Klimaforandringer har ført til et endret nedbørsmønster, noe som også påvirker vannkildene våre. I Holsfjorden får råvannet stadig høyere fargetall, noe som indikerer et høyt innhold av organisk materiale.

For å fjerne farge og tilfredsstille fremtidige krav til hygieniske barrierer har Asker og Bærum kommune besluttet at det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for vannet som hentes fra Holsfjorden. Det nye vannbehandlingsanlegget vil bli en utvidelse av dagens anlegg på Kattås i Bærum, hvor råvannet blir desinfisert med UV og klor. Vannbehandlingen skal være basert på koagulering og filtrering. I tillegg skal det bygges rentvannsmagasiner, og det skal etableres en avløpsledning til Asker.  

Forsyningen av godt, rent drikkevann er selve bærebjelken i samfunnets infrastruktur. Av den grunn er prosjekter knyttet til VA infrastruktur og prosessanlegg for rensing og slamhåndtering et strategisk viktig område på nasjonalt nivå.

Holsfjorden er en svært god vannkilde, både når det gjelder kapasitet og vannkvalitet. Det nye vannbehandlingsanlegget vil bidra til å sikre forsyningen av fortsatt rent vann til innbyggerne i Asker og Bærum. Holsfjordanlegget behandler og leverer nemlig vann til rundt 35 prosent av Bærums befolkning samt alt vann til gamle Asker kommune.

Advansia bistår ABV med prosjektledelse, prosjektstyring, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrative støttetjenester.

Prosjektet organiseres i prosjektfaser og hadde oppstart av detaljprosjektering i januar 2020. Bergarbeidene startet opp i 2022 og frem til august- 2023 er om lag 150 000 m3 bergmasser kjørt ut. Prosjektet har gått over i en ny fase, hvor grunnarbeider er godt i gang, og de første betongarbeidene er unnagjort. Betongarbeidene vil pågå til langt ut i 2024 før de tekniske entreprenørene inntar fjellhallene. Nåværende plan for framdrift legger opp til full produksjon i det nye renseanlegget i 2026.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal