Bærekraft

Subheading

Bærekraft

Solid og faglig dyktig rådgivning innen bærekraft

Som et av landets største prosjekt- og byggelederfirma er vi klar over hvilket ansvar vi har for å sikre at prosjekter blir mer bærekraftige, og igjen bidrar til et bedre samfunn. Bærekraft er integrert i vår strategi, og vi jobber systematisk og helhetlig opp mot dette. Vi ønsker å være en solid samarbeidspartner og faglig dyktig rådgiver innen en rekke områder knyttet til klima og miljø, sosial bærekraft og forretningsetikk, samt styring (governance).

Advansia har kompetanse innen alle prosjektfaser, og vi bruker vår erfaring fra reklamasjon, drift og gjennomføring til å gi kunder god rådgivning i en tidlig fase. Et utvalg av det vi har kompetanse på er internasjonale sertifiseringsordninger som BREEAM og CEEQUAL, klimagassregnskap, taksonomi-analyse, koordinering av tekniske anlegg, energismarte løsninger og tiltak for å hindre sosial dumping i prosjekter.

For oss betyr dette internt at vi har valgt å være ISO 14001-sertifisert, som er den internasjonale standarden for miljøstyring.

En rekke tjenester som sikrer bærekraftige prosjekter

Vi jobber systematisk for å bistå våre kunder med å realisere visjoner, mål og ambisjoner om bærekraft. I praksis betyr dette at vi legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av. Her er noen av tjenestene vi bistår med innen bærekraftsrådgivning.

Tjenester knyttet til bærekraft generelt

•     Prosjektstøtte og -ledelse på implementering av bærekraftstrategi/ -mål
•     Anskaffelsesrådgivning med fokus på klimaavtrykk, miljø, sosiale forhold og god styring
•     Kontraktsoppfølging

Miljø og klima

•     ENØK-analyser
•     Klimagassregnskap
•     Energiattest
•     BREEAM, BREEAM in use og BREEAM Communities
•     Taksonomi – screening, analyse og rapportering 
•     Sirkulære konsepter og forretningsmodeller
•     Future Build

Sosial bærekraft

•     Utarbeidelse av systemer og rutiner for ansvarlighet- og seriøsitetsarbeid, herunder etiske retningslinjer 
•     Utarbeidelse av systemer for ansvarlig leverandøroppfølging og andre type samarbeidspartnere
•     Implementering av åpenhetsloven 

Økonomisk bærekraft/styring

•     Integrere innovative tiltak ved behov
•     Anskaffelser som hjelpemiddel
•     Gjennomførbart med LEAN til riktig tid
•     Lave driftskostnader over tid
•     Smart styring med tekniske anlegg som fungerer over tid  
•     Økt produktivitet på byggeplass
•     Redusere utgifter som følge av klimaendringer

Bærekraftsrådgivning

Bærekraft er på «alles» agenda, og vi opplever en rivende utvikling, blant annet på grunn av nye regelverk som nå etableres og iverksettes. Bygg står i dag for om lag 40 % av utslippene på verdensbasis. Det betyr at potensialet for utslippsreduksjon er stort. Gjennom å utvikle nye løsninger har byggenæringen en stor kraft til å påvirke i en positiv retning. Våre medarbeidere står klare til å bistå med nettopp dette.

Nettverket REBUS 

Advansia deltar i REBUS som har som mål å utvikle kunnskap og kompetanse om implementering av gjenbrukbare byggematerialer for overgangen til et sirkulært byggmiljø. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom MILJØFORSK-programmet, et partnerprogram med blant andre SINTEF og Høgskolen i Innlandet, sammen med Boligbygg Oslo KF, FutureBuilt og Resirqel AS, samt entreprenører og rådgivere. 

Geneva UN Charter Centre of Excellence til Bærekraftssenteret i Trondheim 

Advansia er en av partnerne til Bærekraftssenteret i Trondheim.  

Som samarbeidspartner forplikter Advansia seg til å:  

 • Innarbeide bærekraftsmålene i egen virksomhet slik at kjernevirksomheten bidrar til bærekraftig utvikling. 
 • Bidra til å øke kunnskapen om bærekraftig utvikling både i samfunnet generelt og i egen bransje spesielt.  
 • Samarbeide med FN-senteret om aktiviteter som beskrevet under.  

Les også:

Sosial bærekraft som en viktig dimensjon

Selv om vi ofte assosierer bærekraft med klima og miljø, handler det imidlertid om mer enn dette. Sosial bærekraft er også en viktig dimensjon om man skal jobbe helhetlig med bærekraft. For en virksomhet eller et prosjekt innebærer sosial bærekraft blant annet å ha fokus på ordnende arbeidsforhold, anstendig lønn og sikkerhet på arbeidsplassen. Et grønt produkt er nemlig ikke bærekraftig dersom det er utviklet under uverdige eller farlige arbeidsforhold.

Gode mekanismer for styring (governance) som sikrer at man jobber systematisk med bærekraft, er også en forutsetning for å ivareta bærekraft i byggeprosjekter. Dette handler eksempelvis om å definere tydelige strategier og målsetninger, samt å ha egnede rutiner for å kontrollere at man jobber riktig for å oppnå disse målene.

Mangfold og inkludering

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og for oss er det viktig at våre medarbeidere blir gode rådgivere og skaper verdi for kundene når de trives, får utfordringer og utvikler seg som mennesker gjennom hele yrkeslivet.

Vi er forskjellige og har med oss ulik ballast inn i livet på jobben. Fellesnevneren er at vi trenger å være oss selv, bli hørt og forstått. Her er det høyt under taket, målet er en inkluderende og positiv dialog med et mangfold av verdier, meninger og holdninger.

Les mer her

Samarbeidsavtale mellom AFRY og OsloMet   

Avtalen gir mange samarbeidsmuligheter, som for eksempel veiledning, forskningsprosjekter, erfaringsutveksling, praksisplasser for studenter og gjesteforelesninger.

AFRY har siden 2018 bidratt med praksisplasser for ingeniører med flyktningbakgrunn som tar kompletterende utdannelse hos OsloMet. Utdannelsen er et ettårig studium som skal gi ingeniørene relevant jobberfaring, slik at de kommer raskere ut i arbeidslivet

Mer om samarbeidet  

Kontinuerlig forbedring: Prosjekt Norge

Prosjekt Norge er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met, UiT og NMBU er akademiske partnere. Ambisjonen er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia og næringslivet, med mål om å kontinuerlig forbedre prosjektgjennomføringen. Advansia deltar som partner, sammen med statlige utbyggingsetater, entreprenører, konsulentselskaper og olje- og gassektoren.    

Aktuelt

Advansia har inngått hovedpartnerskap med Bodø/Glimt, med en felles ambisjon om å utvikle Action Now som bærekraftshub. 

Action Now er fotballklubbens egen bærekraftsatsing. Målet er å sette større samfunnsutfordringer på dagsorden gjennom samarbeid i nettverk. Sammen skal aktører identifisere og realisere felles bærekraftige prosjekter. Gjennom å etablere utviklings- og handlingsorienterte nettverk med representanter fra privat og offentlig næringsliv sikrer vi en akselerering i utviklingen av bærekraftige løsninger regionalt og nasjonalt.

Advansia er ansvarlig for å etablere og drive nettverk med fokus på bærekraftsmål:

9. Industri, innovasjon og infrastruktur og bærekraftsmål

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Les mer her: Action Now

Les også

Vi hjelper våre kunder til å styre mot bærekraftige valg  

Advansia er en av landets største profesjonelle leverandører av prosjektledertjenester. Vi jobber systematisk for å hjelpe våre kunder til å realisere sine visjoner, mål og ambisjoner om bærekraft. I praksis betyr dette at vi legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av.   

Advansia har kompetanse med alle prosjektfaser og drift, og vi bruker vår erfaring fra drift og gjennomføring til å gi gode råd i tidlig faser. Vi har kunnskap om klimagassregnskap, miljøundersøkelser, energismarte løsninger, utslippsfire byggeplasser, tiltak for å hindre sosial dumping i prosjekt mm.  

Økonomisk bærekraft/styring  

 • Integrere innovative tiltak ved behov
 • Anskaffelser som hjelpemiddel
 • Gjennomførbart med LEAN til riktig tid
 • Lave driftskostnader over tid
 • Smart styring med tekniske anlegg som fungerer over tid  
 • Økt produktivitet på byggeplass
 • Redusere utgifter som følge av klimaendringer


Sosial bærekraft

 • Inkluderende, trygge og robuste steder
 • HMS Trygge og anstendige arbeidsforhold for arbeidere
 • Tiltak for utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.
 • Tiltak og krav til innkjøp av varer og tjenester som hindrer sosial dumping.

Miljø og klima

 • Klimagassutslipp og hvordan det integreres i prosjekt.
 • Energisystemer med varig lavt forbruk.
 • Vern og økning av biologisk mangfold.
 • At vi etablerer sirkulære kretsløp hvor materialer brukes om igjen.
 • Ta farlige stoffer ut av kretsløpet.
 • Omstilling av industri, karbonfangst.

Hvordan gjør vi det?

- Vi deltar fra tidlig fase slik at vi kan identifisere og etablere ambisiøse mål om bærekraft.

- Vi kartlegger kundenes ambisjoner og etablerer og identifiserer gjennomførbare og ambisiøse mål for bærekraft.

- Vi bruker vår kompetanse fra drift og gjennomføring til å identifisere bærekraftstiltak som kan gi verdiøkning, reduserer kostnader og risiko i gjennomføring av prosjekt.

- Vi jobber systematisk med optimal måloppnåelse innenfor prosjektets rammer for å gjennomføre økonomisk bærekraftige prosjekt.

- Vi utarbeider tilpassede anskaffelser og gjennomføringsmodeller som fremmer innovasjon der det er nødvendig, med sikre smarte, trygge og driftssikre løsninger.

- Vi bruker vår kompetanse fra drift og gjennomføring til å identifisere bærekraftstiltak som kan gi verdiøkning, og reduserer kostnader og risiko i gjennomføring av prosjekt.

- Vi sikrer kompetanseoverføring fra gjennomføring til drift og brukere for en bærekraftig drift med lave kostnader.

Aktuelt