Advansia bistår med avviklingen av norske atomanlegg

Bilde fra venstre: Henning Vahr prosjektdirektør Advansia, Pål Mikkelsen direktør NND og Kjetil Flaatedal seksjonsleder industri og bærekraft i Advansia.

Oppryddingen etter Norges nukleære virksomhet har startet, og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått i ansvar å avvikle de norske atomanleggene. I tillegg skal de håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall. Advansia v/seksjon Industri og bærekraft) har (i kompaniskap med Metier OEC og AFRY Energy)  blitt innstilt som nr 1 på  to av to rammeavtaler med NND for  prosjektledelse innen  avviklingen av de norske atomanleggene. 

NND er en statlig etat som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Utover å avvikle de norske atomanleggene, er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Opprydding på 20-25 år

NND skal nå avvikle de norske atomanleggene, som ligger på Kjeller og i Halden, samt å håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. Selve oppryddingen beregnes å ta 20-25 år. Prosessen med å avvikle anlegget omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføre radioaktivt materiale til et anlegg som er godkjent for mottak og lager.

I 2050 skal områdene være fritt for alle spor av nukleær aktivitet, og frigjort for annet bruk. Det er i dag Institutt for Energiteknikk (IFE) som er konsesjonsinnehaver, og eier av de norske atomanleggene. Med tiden skal NND overta anleggene. 

Relevant erfaring fra den nukleære sektoren i Norge 

I forbindelse med avviklingen av de norske atomanleggene har NND og IFE inngått en rammeavtale med Advansia for prosjektledelse. Rammeavtalen har en varighet på tre år, og avtalen skal kunne benyttes av hele organisasjonen. Formålet er å dekke de behov NND og IFE har innen prosjektledelse. 

Advansia som virksomhet har tidligfasestudier og prosjektledelse som to  av sine kjerneleveranser. Advansia har omfattende ompetanse og erfaring fra å lede store og komplekse prosjekter både for private og offentlige byggherrer. Ifølge prosjektdirektøren vår Henning Vahr har Advansia, sammen med nukleære eksperter i AFRY, bred erfaring med prosjekter innen nukleær sektor i Norge, innen både planlegging av dekommisjonering, avfallsbehandling og tidligfase utvikling av deponier. 

Omstilling og nedbygging av nukleære anlegg

-Den nukleære sektoren i Norge har nå gått over i en ny fase med omstilling, fra drift av forskningsreaktorer, til en fase med nedbygging av de nukleære anleggene. NND og IFE står overfor omfattende arbeid med dekommisjonering, etablering av provisoriske anlegg i form av lagre og anlegg for avfallsbehandling, og etablering av deponier for oppbevaring av radioaktivt avfall i et evighetsperspektiv. Vi ser frem til å kunne bistå både NND og IFE med prosjektledelse i forbindelse med avviklingen, sier Henning fra Advansia. 

Han viser til at prosjekter innen nukleær sektor må forholde seg til et mer omfattende regelverk enn det som er vanlig for bygge- og anleggsprosjekter. Gjennom rammeavtalen vil Advansia bistå med å overholde dette regelverket i forbindelse med avviklingen. – I en omstilling fra drift til nedbygging av nukleære anlegg vil det være behov for endring og supplering av relevante lover og forskrifter, og etablering av detaljerte veiledninger til disse. Dette gir uforutsigbare rammer for planlegging og gjennomføring av prosjekter, men som prosjektene må håndtere på best mulig måte, avslutter Henning. 

For mer informasjon, ta kontakt med: