NND skal etablere en helhetlig infrastruktur for avfallsbehandling og mellomlagring av alt nukleært avfall.

Fakta

Oppdragsgiver: Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND)
Omfang: Utarbeide Designbasis og Konseptstudie for mellomlager og infrastruktur for avfallshåndtering
Tidsrom: 2019 – 2021
Sted: IFEs nukleære anlegg i Halden og på Kjeller
Våre leveranser: Advansia inngår med prosjektkoordinator i et team med nukleære spesialister fra AFRY Industry AB i Sverige.

NND har engasjert internasjonale nukleære eksperter fra AFRY og prosjektkoordinering fra Advansia til å bidra med å utvikle fremtidens nasjonale løsninger for behandling av alt nukleært avfall.

Institutt for energiteknikk (IFE) har i dag konsesjon for å eie og drifte de nukleære anleggene i Norge, lokalisert på Kjeller og i Halden. Frem til nylig var reaktoren lokalisert i Halden og reaktoren på Kjeller i drift.  Ved en beslutning om nedstenging av et nukleært anlegg skal det treffes nødvendige tiltak for å sikre at atomanleggene etter nedlegging ikke blir til fare for den allmenne sikkerhet. Det innebærer en kontrollert nedbygging (dekommisjonering) av anleggene og en sikker håndtering av avfallet. En dekommisjonering omfatter å fjerne radioaktivt materiale, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføring av avfall til egnede sluttløsninger. Avfallet skal oppbevares i et tidsperspektiv som medfører at avfallet ikke utgjør noen fare for mennesker eller miljø.

Staten etablerte i 2018 Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) som vil ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre nedbygging av de nukleære anleggene og skal i tillegg ha konsesjon til å eie og drifte nye anlegg knyttet til håndtering av fremtidig nukleært avfall. Det planlegges med en overføring av konsesjonen fra IFE til NND for dagens nukleære anlegg.

Som en av hovedoppgavene skal NND etablere en helhetlig infrastruktur for avfallsbehandling og mellomlagring av alt nukleært avfall. Prosjektet Mellomlager og avfallshåndtering (MOA) er etablert for å utvikle prosesser for avfallsbehandling og å utvikle et optimalt konsept for infrastrukturen. Prosjektet vil også bidra med kompetanseoverføring til personell hos IFE og NND på dette området.

Vår oppdrag omfatter avfall fra dekommisjoneringen, historisk atomavfall, i tillegg til fremtidig atomavfall som vil komme fra industri, sykehus, forskningsaktivitet mv. Kombinasjonen av nukleær kompetanse og globale nettverk i AFRY Energy og Advansias lokale tilstedeværelse og lokale nettverk har vært en nøkkel til suksess i dette prosjektet.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal