Det største samferdselsprosjektet i Norge noensinne.

Fakta

Oppdragsgiver: Bane Nor SF, Follobanen
Prosjektkostnad: 31 Mrd NOK  
Tidsrom: Oppstart/Slutt: 01.10.2017 - 31.12.2021
Miljø: Prosjektet bidrar til økt transport på jernbane, dvs minsket transport på vei og minsket utslipp av bla CO2
Sted: Ski til Oslo

Med Follobaneprosjektet har Bane NOR levert dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelagt for halvert reisetid.

Prosjektet bidrar stort til å øke samfunnsnytten for transporter av gods og persontrafikk på miljøvennlig togtransport. Prosjektet har hatt stort fokus på miljø og bærekraft. I vår rolle som støtte til byggherreorganisasjonen har det vært et betydelig fokus på samhandling.  

Follobaneprosjektet er unikt på mange måter.  

- Det er det største samferdselsprosjektet i Norge noensinne.

- Follobanen er innerste del av InterCityutbyggingen sørøst for Oslo, prosjektet gjennomføres med bas i at man har sprengt kapasitet på dagens jernbane og vei, det er behov for økt godstransport på bane, befolkningsvekst/regionforstoring gjennom bidra til utvidet bo- og arbeidsområde i regionen.

- Det er Nordens lengste jernbanetunnel, det er den første jernbane tunnel i Norge med dobbelt-løp, den bygges med fire tunnelboremaskiner samtidig, det er mulig med hastigheter på opptil 250 km/t, det skal anlegges ca. 64 km nye spor, ca. 45 km tunnel, ca. 60 nye sporveksler.

- Hoveddelen av tunnelen bores med tunnelboremaskiner. Her er det er først og fremst de prefabrikkerte betongelementene som holder tunnelen tett og tørr.

- Vedlikeholdsbehovet er ikke bare redusert, arbeidet er nemlig også forenklet som følge av drivemetoden. I motsetning til konvensjonell tunneldrift der man sprenger ut et tunnelløp, borer tunnelboremaskinene ut to adskilte løp med tverrforbindelser for hver 500 meter. Det vil si at man ved behov for vedlikehold kan stenge av et løp, og drifte det andre. Dermed ungår man totalstans i togtrafikken.

Follobanen bygges for en levetid på 100 år, og drivemetoden med tunnelboremaskiner krever gode kunnskaper om grunnforholdene. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk. Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.  

Advansia, sammen med AFRY har på det meste hatt ca 100 personer samtidig involvert i oppdraget fra 2017 frem til 2020. i 2020 trappes prosjektet ned som følge av at tunnelarbeider og betongarbeider i store deler er ferdigstilt. Det som gjenstår i 2020 og videre er jernbaneteknikk.

I første halvår 2020 hadde Advansia og AFRY ca. 60 personer i prosjektet innen flere forskjellige områder og roller. Vi har hatt Prosjekt-/Prosjekterings- og byggeledelse, 3. parts verifikasjon og prosjekteringsoppgaver samt produksjonsledelse/byggeledelse, SHA/HMS, Kvalitet, Planlegging. Byggeledelse i i hovedsak innen fag så som ingeniørgeologi, fjell, betong, setningsskader, kabler etc.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg