Oslo lufthavn utvider området for Non-Schengen trafikk for å møte økt etterspørsel

Fakta

Oppdragsgiver: Avinor AS
Prosjektkostnad
3.200 MNOK
Tidsrom
: 2016 – 2022
Sted:
Oslo Lufthavn
Størrelse
: 30.000 kvm
Våre leveranser
: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, SHA-KU og operativ koordinering.

Trafikken til og fra land utenfor Schengen har økt betraktelig de siste årene. For å møte veksten i antall reisende utvider nå Oslo lufthavn området for Non-Schengen trafikk. Utvidelsen er et viktig ledd i å videreutvikle Gardermoen som et internasjonalt knutepunkt for flyreiser. Dette vil også gi økt verdiskapning for Norge. 

Ifølge tall fra Avinor er kapasiteten på dagens område for trafikk til og fra land utenfor Schengen 5,5 million passasjerer. Med den påbegynte utvidelsen av Nord-Schengen Øst, vil flyplassen kunne øke den årlige passasjertrafikken, og ta imot over 8 millioner passasjerer i året. 

Prosjektet vil gi økt kapasitet og bedre forholdene for passasjerer og flyselskaper. Dette vil både styrke rammevilkårene for norsk reiseliv, turisme og næringsliv, noe som igjen vil gi økt konkurransekraft og store samfunnsøkonomiske gevinster for Norge. 

Et omfattende prosjekt som utvider eksisterende infrastruktur

Utvidelsen av Oslo lufthavn omfatter både byggingen av åtte nye flyoppstillingsplasser, tilpassing av taksebaner, fastpunkter og passasjerbroer, vann, avløp og flydrivstoff, samt avgangs- og gatearealer. Prosjektet er delt inn i to faser, hvor fase 1 inkluderer taksebanearbeid, riving av to tidligere flyoppstillingsplasser, oppbygning av ny flyoppstillingsplass for store fly, og anleggsarbeid for forberedelser til fase 2. Fase 2 består av terminalbygning og 6 flyoppstillingsplasser med passasjerbroer og fastpunkter. To av fastpunktene vil bli knyttet til den eksisterende Pir øst.

Den nye terminalen prosjekteres av et tverrfaglig team bestående av arkitekter og ingeniører. Byggingen skjer som en helhetlig BIM-modell. Det betyr at man i byggeprosjektet bruker integrerte verktøy for analyser, simuleringer og visualiseringer. I tillegg har prosjektet ambisjon om å oppnå energikarakter B og fargen mørk grønn. Dette forutsetter at over 70% av varmen kommer fra fornybare energikilder.

Nye broer mellom gate og fly.


Aktivt involvert i fase 1 og 2 av prosjektet

Advansia er aktivt involvert i prosjektets to faser, og bistår både med prosjekt- og byggeledelse i begge fasene. I fase 1 inkluderer dette arbeidet å være prosjektdirektør/ assisterende prosjektdirektør, SHA-KP/KU koordinator, fremdriftskoordinator og -planlegger, BIM-koordinator, prosjektcontroller og operativ koordinator. 

I fase to er Advansia ansvarlig for prosjekt- og byggeledelse for både flysiden og nytt terminalbygg. I forbindelse med flysiden har selskapet ansvar for flyoppstillingsplasser, fastpunkter, passasjerbroer, råbygg kjeller og tilhørende infrastruktur.

Prosjektet holder god fremdrift og har som målsetning å gi forbedret kapasitet fra sommeren 2022.

Kontakt 

Rune Kaarby
Seksjonsleder Flyplass
+47 95 06 01 07

Les mer om

Rune Kaarby