En tilpasset KVU er et resultat av flere års arbeid.

Fakta

Oppdragsgiver: Kystverket og Senter for oljevern og marintmiljø
Omfang: Tilpasset Konseptvalgutredning (KVU) fortestfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling
Tidsrom: 2020
Sted: Fiskebøl i Hadsel kommune
Våre leveranser: Advansia hadde ansvaret for kostnadskalkylen i prosjektet og for å beskrive føringer og anbefalinger for forprosjektfasen på kostnadssiden, premisser for styring av forprosjektfasen, og kontraktstrategi. I tillegg bidro Advansia i arbeidet med usikkerhetsanalysen.

Etter at Ly-utvalget la frem sin rapport «Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?» i 2015, samt den påfølgende Meld.St. 25 (2015-2016) «På rett kurs, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning», har det blitt innhentet kunnskapsgrunnlag, rapportert om kunnskapsstatus for oljevern og marin forsøpling, og gjennomført flere utredninger av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling.

Advansia har gjennom et samarbeid med DNV GL (hovedansvar) og Vista analyse bidratt i å utarbeide konseptvalgutredningen. To alternativer for et testsenter på Fiskebøl i Hadsel kommune ble utredet og rangert på bakgrunn av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Alternativene omfattet i varierende grad investeringer til ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde i tillegg til et storskala/fullskala utendørs anlegg.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal