Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet styrker tilbudet til kreftpasienter

Fakta

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF
Prosjektramme: 5,083 mrd. NOK
Tidsrom: 2018 - pågående
Sted: Oslo
Omfang: Bygging av nytt bygg for spesialisert kreftsykehus ved Radiumhospitalet
Våre leveranser: Bistår byggherreorganisasjonen med prosjekt- og byggeledelse

Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus, med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner. I tillegg har sykehuset stor forskningsaktivitet.

Radiumhospitalet skal nå videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. I den forbindelse skal det bygges et nytt klinikk- og protonbygg på samme tomt som dagens Radiumshospital.

Formålet med utbyggingen er å gjøre Radiumhospitalet til et enda større faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling. I forlengelsen av dette vil et nytt klinikk- og protonbygg bidra til å etablere protonbehandling i Norge, noe som vil si at flere av de pasientene som har blitt sendt til utlandet for behandling nå kan motta den her.

Radiumhospitalets nye klinikk- og protonbygg vil styrke sykehusets rolle i norsk og internasjonal kreftforskning, samtidig som det vil bidra til å utdanne flere spesialister innen kreftområdet og øke mulighetene for innovasjon.

En integrert bygningsmasse

Det nye bygget består av fire bygningsdeler og skal oppføres på samme tomt tett inntil dagens Radiumhospital som vil være i drift gjennom byggeprosessen. De fire bygningsdeler som skal knyttes til eksisterende bygg og fremstå som ett sykehus. Det nye bygget utgjør 44.259 m2, og inneholder blant annet:

  • 155 senger
  • 10 operasjonsstuer
  • 50 dagplasser
  • 61 poliklinikkrom
  • 20 overvåkingsrom
  • 3 behandlingsrom proton, hvorav 1 til forskning

Protonterapibygget får et komplett og avansert kreftsenter som kombinerer høyteknologi og personlig omsorg. Det vil romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling.

Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og eier av prosjektet, og har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra blant annet Sykehusbygg HF for å ivareta byggherrefunksjonen. Advansia bistår byggherren inn i prosjektorganisasjonen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter

Kontakt 

Anne-Britt Gundersen
Seksjonleder Sykehus
+47 92 64 04 39

Les mer om

Anne-Britt Gundersen