Oslo kommune bygger en reservevannforsyning stor nok til å gi hele Oslo tilgang på rent drikkevann.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten
Prosjektkostnad: 12,5 milliarder NOK
Tidsrom: Anleggsstart 2020 – ferdigstilt 2028
Sted: Vefsrud Lier til Huseby i Bærum og innkobling mot eksisterende nett i Oslo
Våre leveranser: Ingeniørgeologer, Byggeledere, kontrollingeniører, Controllere mfl.

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig befolkningsvekst. I dag forsyner Maridalsvannet kun 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann.

En svikt i vitale deler av systemet kan få alvorlige konsekvenser og derfor har Oslo kommune nå satt i gang arbeidet med å få på plass en fullgod reservevannforsyning.  

Et komplekst og omfattende prosjekt

1.200.000 faste kubikkmeter fjell skal sprenges ut og det skal bygges vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Den blir boret med TBM (Tunnelbormaskin). Deler av tunnelen som leder råvann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby.

Under Husebyskogen skal det bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann. Det er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt cirka fem kilometer.

Klar i 2028

Prosjektet er et viktig samfunnsprosjekt med tydelig fokus på bærekraft og miljø. Det er omfattende og krever god samhandling. Forberedende arbeider startet i 2020.    

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg