Akershus sitt viktigste klimatiltak skjer på Krogstad Biogassanlegg

Fakta

Oppdragsgiver: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
Prosjektramme: 205 MNOK
Tidsrom: 2022 – 2024/2025
Sted: Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune
Våre leveranser: Byggeledelse med ansvar for koordinering og styring av fremdrift

Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune oppgraderes med nytt biogassanlegg. Anlegget skal behandle avvannet avløpsslam fra Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), i tillegg til å motta slam fra flere andre renseanlegg på Østlandet. Det nye biogassanlegget er et viktig skritt på veien for å gjøre Romerike-regionen til et lavutslippssamfunn.

Avløpsslam blir til gjødsel og drivstoff

Det nye biogassanlegget skal utvinne både biogass og biogjødsel. Gassen vil bli en egnet energikilde til bruk i blant annet transport. Biogjødsel vil også kunne erstatte kunstgjødsel i landbruket. Etter planen skal biogassen videreforedles til hydrogen, og NRAs anslag viser til en årlig produksjon på 20 GWh hydrogen i 2025 og 30 GWh i 2044.

Slam som ressurs

NRA har et strategisk mål om å være klimanøytrale innen 2030, og etableringen av biogassanlegget ses som en av forutsetningene for å nå dette målet. Av den grunn anses biogassanlegget, som kan ta imot avløpsslam fra hele regionen, å være ett av de viktigste klimatiltakene i Akershus. Det planlagte biogassanlegget vil kunne ta imot avløpsslam fra mer enn 350.000 innbyggere.

Biogass er en fornybar ressurs, som er en naturlig del av kretsløpet som ikke bidrar til den globale oppvarmingen slik fossil energi gjør. Av den grunn er produksjon av biogass sirkulær-økonomi i praksis.

Biogassanlegget tilrettelegger for en mer effektiv verdikjede med reduserte avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelse. Prosjekter som øker graden av sirkulærøkonomiske praksis er kostnadsbesparende for produksjonen og medfører positive ringvirkninger i nærmiljøet.

Å utnytte avløpsslammet på Romerike til biogass er derfor et opplagt tiltak i riktig retning for å innfri de ambisiøse og forpliktende klimamålene som FN, EU og Norge har satt.

Advansia koordinerer og er ansvarlig for aktiviteter på byggeplassen  

Prosjektet består av totalt 14 entrepriser, hvorav fem er ulike prosessentrepriser. Det komplekse arbeidet med mange entrepriser stiller høye krav til koordinering, planlegging og effektiv ledelse. Et samkjørt team av byggeledere fra Advansia har ansvar for å planlegge og lede alle prosess, byggtekniske, bygg og grunnentrepriser på byggeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse ved årsskiftet 2024/2025.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal