Fornebubanen - et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge i moderne tid.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo Kommune v/ Fornebubanen
Prosjektkostnad: 16,2 Mrd NOK
Tidsrom: 2020 - 2027  
Sted: Majorstuen til Fornebu
Våre leveranser: Advansia er inne på alle rammeavtalene med Fornebubanen og leverer prosjekt-, prosjekterings-, byggeledelse, kontrollingeniørtjenester og andre prosjektadministrative tjenester

Fornebubanen bidrar til økt og betydelig forbedret miljøvennlig kollektivtransport mellom eksisterende T-banenett og Fornebu som i dag trafikkeres med busser.

Oslo kommune Fornebubanen skal etablere en utvidelse av T-banen fra Majorstuen til Fornebu. Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i sin helhet skal gå under bakken. Kjennetegn ved dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur, et komplisert interessentbilde, samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge i moderne tid med stor nytte for samfunnet.

Fornebu planlegges som nullutslippsområde. Bærum kommune har en planramme på 11 000 boliger. Det skal tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål. Det er fokus på investeringer i sosial infrastruktur; skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner de neste 20 årene. På Fornebu planlegges det mellom 20 000 og 25 000 arbeidsplasser, samtidig som det i dag jobber 17 000 mennesker på Lysaker. Fornebubanen kommer til å bli en viktig transportåre for å få alt dette å fungere, med miljøvennlige transporter i tillegg.

Les mer om prosjektet her.

Kort om prosjektet

Fornebubanen prosjekteres av en prosjekteringsgruppe hvor Advansia har prosjekteringsledelsen. I oppdraget og gjennomføring av prosjektet for Fornebubanen er BIM det bærende informasjonselementet i prosjektgjennomføring. Det stilles strenge krav til tilgjengelighet av informasjon og en arbeidsform der tverrfaglig, integrert samhandling skal etterstrebes. Bruken av BIM og tilhørende prosesser har som hensikt å sikre:

  • Smartere bruk og deling av informasjon
  • Økt kvalitet og effektivitet i prosjektering, bygging og FDV
  • Bedre forutsigbarhet i prosjektet og kostnadskontroll
  • Bedre grunnlag for beslutningstaking
  • Mer effektive prosesser etter prosjektering slik som bygge og driftsfasen.
  • Mer effektive parallelle prosesser med andre interessenter.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg