Ny sikkerhetspsykiatri på Ila blir et løft for både pasienter og ansatte

Fakta

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF
Prosjektramme: 1,4 mrd. NOK
Tidsrom: 2021 – pågående
Sted: Ila, Bærum
Omfang: Bygging av ny sikkerhetspsykiatri ved Ila fengsel
Våre leveranser: Bistår byggherreorganisasjonen med prosjektledelse og andre tjenester

Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum skal huse flere ulike psykiatriske avdelinger, med ulike behov, i ett og samme bygg.

Det nye bygget på Ila samler både lokal og regional sikkerhetsavdeling for psykiatri, regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri, samt regional seksjon for utviklingshemming/autisme.

Det nye bygget erstatter utdaterte og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. Det nye moderne bygget og det samlede tjenestetilbudet vil gi et stort løft for både pasienter og ansatte.

Særskilt fokus på sikkerhet og robusthet

Pasientgruppen som skal ta i bruk det nye bygget har alvorlige psykiske lidelser med voldelig eller særlig vanskelig atferd. Dette gjør at de er til fare for seg selv og/eller andre. Et flertall av pasientene vil være tvangsinnlagt etter psykisk helsevernlov, og mange er dømt til behandling eller har fått en rettslig kjennelse. Dette gjør at sikkerhet og robusthet har særskilt fokus i planleggingen og gjennomføring av prosjektet.

Konkret skal den nye sikkerhetspsykiatrien inneholde døgnplasser til 64 pasienter, aktivitetstilbud både innendørs og utendørs, pasientmottak, varemottak, besøksfasiliteter, samt kontorlokaler for personale ved sykehuset og ansatte i Regionalt kompetansesenter.

Vært involvert siden anskaffelsesprosessen

Planene for en ny sikkerhetspsykiatri har vært under arbeid i lengere tid, og i juni 2021 ga styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenning til at forprosjektet kunne gå i gang. Advansia har bistått prosjektherreorganisasjon helt siden anskaffelsesprosessen startet i august 2021. Forprosjektet er satt opp som en samspillsentreprise, hvor Advansia samarbeider tett med entreprenøren NCC og fremtidige brukere av bygget.

Sentral rolle i byggherreorganisasjonen

Advansia har hatt en sentral rolle i byggherreorganisasjonen og har blant annet bistått i arbeidet med valg av kontrakt- og anskaffelsesstrategi (inkludert en omfattende intervjuprosess), og ivaretatt prosjektledelsen med fokus på prosjektering, bygg, IKT, miljøledelse og ITB-ansvarlig og prosjektsikkerhet. Vi har hatt en sentral rolle i gjennomføring av brukermedvirkningsprosessen opp mot Oslo Universitetssykehus (OUS).

I samspillet mellom byggherre, bruker, entreprenør og prosjekteringsgruppen har Advansia ledet arbeidet med å utvikle verdier og retningslinjer for samspillet. Det gjøres målinger og oppfølging av dette for å forbedre arbeidsprosessene til det beste for prosjektet.

Det er også gjennomført markedsdialog der prosjektet ble presentert for markedet i en åpen dialogkonferanse. Deretter ble det gjennomført samtaler med både entreprenører, arkitekter og rådgivere for å innhente deres erfaringer og råd.

Kontakt 

Anne-Britt Gundersen
Seksjonleder Sykehus
+47 92 64 04 39

Les mer om

Anne-Britt Gundersen