Først i Norge, høyest score i verden: 2020park oppnår BREEAM Communities Outstanding

Fakta

Oppdragsgiver: 2020park AS
Periode: 2016 - 2020
Prosjektkostnad: 7 Mrd NOK  
Våre leveranser: Kontraktsstrategi, økonomistyrer, områderegulering, prosjektledelse, prosjektgruppekoordinator, konsekvensanalyse, kvalitetsutredning, innovasjonsansvarlig, risiko- og usikkerhetsanalyser

2020park skal bli Stavanger-regionens triveligste kontorpark som gjennom bærekraftige og innovative løsninger legger til rette for at parkens innbyggere og brukere opplever trivsel og effektivitet.

2020park er del av den interkommunale kommunedelplanen for Forus (IKDP) - en profilert ny bydel i Stavanger på Tou bryggeritomt. Omådet totalt sett består av 127 daa og vil få en ferdigbygd bygningsmasse på ca. 200.000 BRA med detaljhandel, caféer, offentlige tjenestetilbud, næring og boliger. Det er IK6, et delområde innen 2020park, som nå er ferdig regulert og sertifisert til BREEAM Communities Outstanding. IK6 er på 47 daa og vil bestå av halvparten av den totale utbyggingsmassen.  

Prosjektet omfatter omregulering til ny fortettet bydel i Stavanger med ferdigbebygd bygningsmasse på ca 500.000 BRA. Prosjektet har en høy blågrønn faktor med fokus på grønne tak, synlig overflatevannshåndtering, høyt miljøfokus og ambisjoner om plusshus for all bygningsmasse.

Advansia, en del av AFRY er prosjektleder for 2020park og BREEAM-sertifiseringen.

Et kvalitetsstempel

BREEAM Communities er en måte å forbedre, måle og sertifisere sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i stor skala utviklingsplaner ved å integrere bærekraftig design i planleggingsprosessen.

2020park er det første prosjektet i Norge som i det hele tatt får BREEAM Communities-sertifisering. Kun to andre prosjekter i verden har oppnådd BREEAM Communities Outstanding tidligere, begge med score under 90%, mens 2020park hadde 93,2% måloppnåelse og er dermed på topp i rankingen internasjonalt. Som en del av sertifiseringen ble det i tillegg til de standardiserte emnene, også søkt om og godkjent fire innovasjonspoeng fra BRE i England.  

Innovasjonspoengene henger høyere i verdi og har strengere krav for å kunne godkjennes. Ett av kravene er at de skal ha nasjonal og internasjonal overføringsverdi for å bringe løsninger og bærekraft et steg videre enn det som er standard i dag. Her har også Light Bureau bidratt, det er nemlig søkt om og godkjent innovasjonspoeng basert på deres konsept Liquid Light.

Samhandling - en forutsetning for å lykkes

At prosjektet ender opp med å få høyeste score i verden hadde ikke vært mulig uten en engasjert byggherre, godt samarbeid med offentlige aktører og en dyktig BREEAM revisor som sparringspartner. Det har krevd laginnsats, sterkt engasjement og god koordinering.

Advansia har stått i spissen for koordinering og utarbeidelsen av byggherres dokumentasjonskrav, samt utviklet det viktige innovasjonsgrunnlaget for prosjektet. Med på laget har vi bl.a. hatt Golder, DARK arkitekter, Sweco, Asplan Viak og Prosjektil.  

Her kan du lese case study av prosjektet på BRE sine hjemmesider>>

Kontakt 

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland