Organisasjonskultur og ledelse

Våre tjenester innen 
Organisasjonskultur og ledelse
Lederes oppgaver er mangeartet, både i virksomheter og prosjekter.

De skal være faglig dyktige, kjenne markedet og kundenes behov-, være gode strateger, veiledere, arbeidsgivere og kommunikatører. God ledelse skjer ikke ved å kopiere en teoretisk modell. God ledelse handler om å investere i menneskene og relasjoner på arbeidsplassen. Advansia bistår virksomheter og prosjekteiere med lederutvikling, organisasjonsutvikling samt teamkontrahering og -bygging, både knyttet til våre leveranser innen prosjekt- og byggeledelse men også til et bredt spekter av kunder. 

Advansia tilbyr en rekke tjenester innen strategi, kultur og ledelse som settes sammen i forhold til våre kunders behov. Oppsummert tilbyr vi kunder rådgiving og leveranser innen 

 • Prosjektledelse og prosjektlederutvikling 
 • Etablering og vedlikehold av samhandlende team i bygg- og anleggsprosjekter  
 • Lederutvikling og ledergruppeutvikling 
 • Strategiutvikling, kulturbygging, innovasjon og organisasjonsutvikling 
 • Individuell rådgiving, veiledning og mentorering av ledere og medarbeidere 

Hvor taper bygg- og anleggsbransjen tid, kost og kvalitet?  

Kjerneleveransen til Advansia er prosjekt- og byggeledelse, primært i bygg- og anleggsbransjen men også for andre sektorer. Advansia har bred og lang erfaring med prosjektarbeid, og bistår i hele spennet fra de største byggeprosjektene i Norge, til mindre prosjekter.  

Historisk har bygg- og anleggsbransjen vært kjennetegnet av mye friksjon og konflikter. Konflikter og svikt i kommunikasjon er den viktigste årsaken til kostnadsoverskridelser, samt sprekk på tid og kvalitet. I tillegg reduserer konflikter motivasjon og bidrar til høy turnover. Rettslige tvister representerer en stor økonomisk risiko, prosesskostnader og ledelsesoppmerksomhet. Uavhengig av kontraktsform er god samhandling mellom alle aktørene avgjørende for å realisere prosjektets gevinster og nå prosjekteiers mål iht. tid, kost og kvalitet.  

Våre erfaringer er overførbar til en rekke bransjer og sektorer. Vi bistår derfor en rekke bedrifter med samhandlingskompetanse og generell rådgiving om endring av både kultur og virksomhet.  

Prosjektledelse og prosjektlederutvikling 

Å lede prosjekter består ofte av en lik dose styringsaktiviteter og ledelsesaktiviteter. Vi har erfaring og kompetanse til å styrke våre kunder på begge områdene. Vi ser at god prosjektstyringskompetanse forsterkes gjennom godt lederskap. På samme måte som gode ledere trenger kompetanse på verktøy, modeller og struktur. Vi kan tilby våre kunder skreddersøm og støtte til utvikling av prosjektledere.  

Sammen med våre faste samarbeidspartene levere vi også kurs i innen tematikken.  

Samhandlende prosjektteam - kontrahering, etablering og utvikling 

Når vi leder prosjekter, er investeringen i menneskene viktig. Det er folkene våre, deres kompetanse og engasjement og evnen til å prestere best mulig sammen som leverer prosjektet. I alle organisasjoner og prosjekter må ledere ta hensyn til både styringsaspektene og de relasjonelle forholdene.  

Våre prosjektledere og rådgivere evner å se sammenhengen mellom styring og ledelse, og mellom struktur og samarbeid. Dette er likeverdige grunnpilarer for gode resultater. Vi jobber tett sammen med kunden, og utfordrer når det trengs, så vi er sikre på at vi forstår hva kunden og prosjektet har behov for. Da kan vi bidra med prosess- og løsningsforslag som har ønsket effekt.  

Vi bistår kunder med å kontrahere og etablere samhandlende team som reelt jobber sammen mot prosjektets mål – all energi i fartsretningen. Vår erfaring er at dette bidrar til mindre friksjon, potensielle konflikter håndteres tidligere og det blir en kultur for å løse utfordringer med prosjektets mål i fokus. Samtidig må vi også erkjenne og ha respekt for hverandres mål; byggherren har et budsjett å forholde seg til, entreprenøren og prosjekterende ønsker at prosjektet skal bli best mulig, og brukeren skal oppnå funksjonalitet og ønskede arbeidsrammer. 

Vi kan bistå i hele eller deler av prosessen:  

 • etablering av konkurransegrunnlag som etterspør relasjonskompetanse (Bygg21, Råd 2) 
 • metode og prosess for kontrahering av samhandlende prosjektteam, for å avdekke kompetanse både faglig og på samhandling og kommunikasjon 
 • oppstart og etablering av prosjektteam for å bygge en prosjektkultur for samhandling, tillit og kommunikasjon  
 • oppfølging av samhandling og kommunikasjon underveis for å sikre opprettholdelse og forsterking av ønsket prosjektkultur  
 • støtte i etablering av prosjektets lederteam og bidra til at de blir en effektiv ledergruppe som jobber systematisk med utvikling og oppfølging av prosjektkultur 

Lederutvikling og ledergruppeutvikling  

God ledelse er vesentlig for resultatene en organisasjon skaper, og hvor godt medarbeiderne trives. Enhver organisasjon og ethvert prosjekt defineres av sine ledere. Lederutvikling henger derfor tett sammen med virksomhetens strategi og utviklingsplaner. Lederne må være tydelige, de må ha trygghet i rollen og ha god forståelse for endringsprosesser, arbeidslivets spilleregler og relasjonsbygging. Advansia bistår med lederutvikling langs tre hovedakser:   

 • Utvikling, etablering og gjennomføring av lederutviklingsprogram 
 • Direkte lederstøtte og utvikling ledergrupper 
 • Individuell lederveiledning, rådgiving og coaching 

Advansias program for ledergruppeutvikling tar utgangspunkt i Bang og Midelfart sitt rammeverk, samt forskningen på hvilke lederprogram som gir ønsket effekt. Når vi går inn i samarbeid med en organisasjon ser vi sammen på forutsetningen, arbeidsprosessene og resultatene for ledergruppen. Vi vektlegger særlig de relasjonelle tilstandene for å finne grunnlag for psykologisk trygghet og om selskapet har en hensiktsmessig gruppekultur.  

Våre rådgivere har strategisk og operasjonell lederkompetanse med erfaring fra etablering og gjennomføring av ulike lederutviklingsprogram både som toppledere, deltagere og som fag- og støttepersoner. Vi har erfaring fra omstillings- og endringsprosesser i både statlig og privat sektor, og fusjoner/sammenslåinger mellom flere virksomheter. Advansia jobber tett sammen med lederne og HR-teamet i organisasjonen, slik at vi sørger for kompetanseoverføring gjennom de fora og prosesser vi bidrar i.  

Kulturbygging, innovasjon og organisasjonsutvikling 

Virksomhets- og organisasjonsutvikling er en pågående lederstyrt aktivitet, som handler om å: 

 • Forstå virksomheten 
 • Definere og bestemme overordnede strategier 
 • Beslutte hvilke prosesser organisasjonen skal innrettes etter 

Organisasjonskultur kan være et betydelig konkurransefortrinn som kan bidra til økt trivsel og ytelse, utvikle og heve kompetanse, og konsolidere robuste samarbeidsrelasjoner. Kultur bygges gjennom det vi gjør hver dag.  

Organisasjonsutvikling henger tydelig sammen med kulturbygging. En bevisst og klar kulturbygging eller kulturendring fordrer strategisk forankring. Det krever at sentrale endringsagenter er med. Lederne må forstå sin rolle, deres kompetanse og motivasjon for at kulturen og eventuelle endringer av denne vil påvirke både fremdrift og utfall. Kultur er ikke et verktøy som kan tas frem eller legges bort. Det er konstant tilstede, og kan være en virksomhets styrke eller svakhet, avhengig av hvordan den jobbes med.  

Advansia sikrer sammenheng mellom forretningsstrategien, organisasjonsutvikling og -kultur. Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse med å gjennomføre både kulturundersøkelser, etablere plan for og bistå konkret med å skape kulturell forsterking og/eller endring. 

Kontakt:
Gunn Elisabeth Håbjørg
Seksjonsleder Strategi, kultur og ledelse
+47 99 09 68 02

Les mer om

Gunn Elisabeth Håbjørg

Vibeke Strøm
Seniorrådgiver Strategi og ledelse
+47 90 65 59 68

Les mer om

Vibeke Strøm

Ingvild Garnås Vikenes
Direktør for strategi og forretningsutvikling / områdedirektør
+47 93 02 80 54

Les mer om

Ingvild Garnås Vikenes

Ingun Mjaaland
Seniorrådgiver og mentaltrener
+47 95 18 60 28

Les mer om

Ingun Mjaaland

Les mer: