Taksering

Våre tjenester innen 
Taksering
For å kunne gjøre en nøyaktig verdivurdering av eiendom kreves en helhetlig forståelse av bygningsteknikker og konstruksjonsprinsipper, samt solid kunnskap om de ulike verdivurderingsprinsippene som må tas med i betraktning. Det er også nødvendig å forstå markedstrender for å kunne gi en nøyaktig verdivurdering som er oppdatert og relevant.

Advansia er tilknyttet Norsk Takst, og arbeider i henhold til takstbransjens strenge etiske regler. Vi holder oss faglig oppdaterte iht. lovverket, slik at du med sikkerhet kan være trygg på god kvalitet av takseringsarbeidet.

Her kan du lese mer om takseringstjenestene våre:

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en fullstendig gjennomgang av boligen i forbindelse med eierskifte. Rapporten er en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand og beskriver forhold som har behov for reparasjoner, oppussing og vedlikehold. Dette legges til grunn når boligens verdi beregnes.

Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst er et dokument som angir en forventet markedsverdi ved salg av bolig, altså den prisen selger normalt kan forvente i markedet per dags dato. Ved en verditakst lager vi en rapport etter befaring og oppmåling av arealet på boligen. Slike rapporter inneholder ingen opplysninger om byggets tilstand, og benyttes ved refinansiering av lån, arv, skilsmisser eller lignende.

Tomtetakst

Tomtetakster er som oftest verditaksering av ubebygde tomter for bolig og næring. Teknisk verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastruktur. Lokal infrastruktur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, om adkomstvei er offentlig med offentlig vann- og kloakkledninger, avstander til butikker, skoler, barnehager og så videre.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport om en bygnings vedlikeholdsmessige stand. Rapporten skal beskrive bygningens tilstand, herunder mangler og svekkelser. En tilstandsanalyse kan foretas på tre ulike analysenivåer (nivå 1–3), som har ulik grundighet og dybde. På nivå 1 foretas bare tilstandsregistrering bestående av visuelle observasjoner og enkle målinger (om nødvendig), mens det på nivå 3 kan være tale om destruktive inngrep i bygningen og undersøkelser i laboratorium.

Taksering av næringseiendom

En næringstakst bygger på en gjennomgang av eiendommen, leiekontrakter og økonomiske forhold ved eiendommen. Rapporten inneholder en grundig beskrivelse av eiendommen, inkludert en vurdering av tekniske verdier og bygningens vedlikehold og drift.

Overtagelse og vedlikeholdsplan

Ved overtagelse av ny bolig/bygning går dere gjennom huset for å se etter om alt er som det skal. Da gjelder det å sjekke huset fra topp til tå, i kriker og kroker. Vi bistår deg gjerne ved en overtagelse så du er sikker på at du får den boligen du har ønsket deg.
Vedlikehold er en forutsetning for å bevare verdien på en bygning, og en vedlikeholdsplan vil sørge for at du hele tiden har kontroll over hva som må gjøres når og eventuelle kostnader dette vil medføre.    

Skade

Skadetakst benyttes ved skade på fast eiendom og løsøre, som typisk vannskade og brannskade. Vi er i slike tilfeller en uavhengig og profesjonell tredjepart, der vi sikrer et riktig oppgjør og rett reparasjonsmetode til skadelidte. Uavhengighet og kompetanse er grunnen til hvorfor det er så viktig å bruke takstmann.

Reklamasjon

Reklamasjon kan være aktuelt enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning. Ved reklamasjonstakst kan vi vurdere de forhold det klages på og foreta en beregning av økonomiske konsekvenser ved utbedring.

Naturskade

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Skader som direkte skyldes skred, storm, flom og jordskred kalles naturskader. XPRO AS har lang erfaring med større naturskader.

Skjønn

Det kan ved enkelte tilfeller bli benyttet skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen. I slike tilfeller kan vi bistå som skjønnsmann.

Kontakt:
Vegard Storvik
Regionsleder Nordvest
+47 90 05 15 42

Les mer om

Vegard Storvik

Les mer: