Mottaksprosjekt

Våre tjenester innen 
Mottaksprosjekt
Slik får du mest mulig ut av investeringen din

Å ta i bruk et nytt bygg handler om hvordan du skal utnytte arealene og høste gevinster av investeringen både for bruk og drift. Planleggingen av gevinstrealiseringen bør gjøres i byggeprosjektets tidligfase. Det er viktig å definere tydelige mål, nytte og strategier for bruk av bygget som en del av de styrende premissene for byggeprosjektet helt fra starten av prosjektet.

Spør oss om:

- Forbedring og effektivisering av drift og vedlikehold
- Eierstyring og mottaksprosjekter
- Gevinstrealisering
- Strategier for drift og vedlikehold av bygg og eiendommer
- Testledelse
- Organisasjonsutvikling
- Virksomhets- og bærekraftsstrategi
- Hvordan lykkes med overgang fra prosjekt til drift
- Anskaffelse av digitale verktøy for FDV-virksomhet

Det er ikke alltid like enkelt å forutse hvordan virksomheten kan utnytte det fulle potensialet for verdiskapning i det nye bygget. For å maksimere nytten av bygget krever det god planlegging, erfaring fra prosjektgjennomføring og innsikt i virksomheten. Når effektmålene er satt, legges det en plan for hvordan gevinstene skal realiseres. Gevinstmålene blir en del av de styrende premissene for byggeprosjektet.

Hva som gir nytte og verdi vil variere ut ifra virksomhetens behov. For eksempel må et kjøpesenter ha stor fleksibilitet for å enkelt skalere og tilrettelegge for ulike type forretninger, mens et industrianlegg bør legge til rette for økt produksjon i fremtiden, effektiv logistikk og energieffektive løsninger.

Vi anbefaler at arbeidet med å identifisere og planlegge for realisering av gevinster og effekter er en vesentlig del av tidligfasen. Dette er en forutsetning for å maksimere nytten av investeringen. I motsatt fall om det ikke tas høyde for dette tidlig, risikerer du å få et bygg som ikke er tilpasset virksomhetens behov. Det kan i verste fall føre til dyre endringer enten i prosjektgjennomføringen eller når bygget er tatt i bruk.


Mottaksprosjektet sørger for å få mest mulig igjen av pengene som investeres

Vi anbefaler også at prosjekteier setter opp et mottaksprosjekt allerede i tidligfase for å sikre at byggeprosjektets leveranser henger sammen med behovene til virksomheten. Mottaksprosjektet går parallelt med byggeprosjektet og etablerer premissene for hvordan bygget skal brukes og forvaltes. Mottaksprosjektet organiserer brukermedvirkningen og forbereder virksomheten på å ta i bruk bygget.

Virksomheten bør i prinsippet tenke på overgangen til bruk så snart ideen om et nytt bygg foreligger. Med å starte forberedelsene tidlig, gir det rom for et bedre samarbeid mellom byggeprosjektet og virksomheten din. Involvering av brukere bør organiseres av mottaksprosjektet for å skape balanse mellom de ulike perspektivene og sørge for at innspillene er forankret i overordnet virksomhetsstrategi.

Høsting av gevinster fra dag én: er virksomheten forberedt på å ta i bruk det nye bygget?

Virksomheten må forberede seg på hvordan de skal bruke bygget. Hvordan skal vi jobbe? Hvor skal folk sitte? Hvordan skal vi samarbeide? Hvilke roller trenger vi? For å kunne utnytte de nye fasilitetene best mulig er det viktig å vurdere hvordan det nye bygget påvirker organisasjonen. Ofte har virksomheten behov for å gå igjennom en organisasjonsutvikling, eller bør benytte anledning til å gjøre det. Når fremtidig organisasjon er besluttet kan virksomheten lage planer for hvordan de ulike rollene skal ansettes og læres opp for å ta bygget i bruk.

En systematisk mottaksplan sikrer at du får et bygg som støtter opp om arbeidsprosessene, systemene og organisasjonen din. Opplæring av personell og testing av systemer som er kritiske for virksomheten er en viktig del av mottaket. Byggeprosjektet tester de tekniske systemene, og virksomheten må teste at de fungerer sammen med organisasjonen som skal ta de i bruk.

Funksjonalitet og verdi må opprettholdes over tid

Et bygg som er i bruk, trenger vedlikehold og utvikling. Virksomheten din vil endre seg over tid, og bygningsmassen vil slites. Det bør derfor utarbeides et konsept for drift og vedlikehold i prosjektets tidligfase, som er tilpasset virksomhetens behov. Riktige digitale verktøy, en tydelig innkjøpsstrategi og gode serviceavtaler er viktige deler av et driftskonsept.

Det er et stort potensial for besparelser i å følge opp garanti og reklamasjoner nøye. Det bør gjøres så snart virksomheten har flyttet inn. For å lykkes med det, må driftsorganisasjonen være riktig bemannet og kjenne prosjektet og de tekniske anleggene godt. Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold gir god totaløkonomi.

Advansia skiller seg ut ved å tilby et komplett tilbud innenfor mottak og bruk av bygg

Advansia har kompetansen og den operative erfaringen som gjør at vi forstår hva som skal til for at et bygg skal fungere som tiltenkt for virksomheten. Vi har kompetanse innen:

·       Organisasjonsutvikling og endringsledelse

·       Digitalisering

·       PropTech

·       Testledelse

·       Sikkerhet

·       Forvaltning og drift av bygg

Felles for våre tjenester er at vi hjelper kunden å skape verdi fra dag én, og gjennom hele byggets levetid. God eierstyring med søkelys på gevinster og effekter, sørger for at prosjektet dekker virksomhetens behov.

Kontakt:
Jarle H. Engebretsen
Seksjonsleder for virksomhetsdrift
+47 98 02 62 01

Les mer om

Jarle H. Engebretsen

Les mer: