Bærekraftsrådgivning

Våre tjenester innen 
Bærekraftsrådgivning
I dag bruker vi jordens ressurser i et tempo som er så høyt at jorden ikke klarer å reprodusere det som forbrukes. Overforbruket gir mindre biologisk mangfold, et ubalansert klima, urettferdig fordeling av penger, og redusert trygghet og sosial stabilitet.

Bærekraftig utvikling innebærer å vri utviklingen slik at den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FN-sambandet, 2019). Det er en rivende utvikling i gang i byggebransjen, bl.a. ved at nye regelverk etableres, ny teknologi kommer på markedet og bærekraftige tiltak som før var ulønnsomme blir lønnsomme.  

Bygg står i dag for om lag 40 % av utslippene på verdensbasis. Det betyr at potensialet for utslippsreduksjon er stort. Gjennom å utvikle nye løsninger har byggenæringen en stor kraft til å påvirke i en positiv retning. Våre medarbeidere står klare til å bistå med nettopp dette.  

Gode mekanismer for styring (governance) som sikrer at man jobber systematisk med bærekraft, er en forutsetning for å ivareta utbyggers ambisjon til bærekraft i sine prosjekter. Dette handler eksempelvis om å definere tydelige strategier, suksesskriterier og målsetninger, samt å ha egnede rutiner for å kontrollere at man jobber riktig for å oppnå den uttalte ambisjonen. 

Solid og faglig dyktig rådgivning innen bærekraft  

Som et av landets største prosjekt- og byggelederfirma er vi klar over hvilket ansvar vi har for å sikre at prosjekter blir mer bærekraftige innenfor oppdragsgivers rammer, som igjen bidrar til et bedre samfunn. Bærekraft er integrert i vår strategi, og vi jobber systematisk og helhetlig opp mot dette. Vi er en solid samarbeidspartner og faglig dyktig rådgiver innen alle de tre dimensjonene klima og miljø, sosial bærekraft og økonomi, og ivaretar dette med forretningsetikk og god styring (governance).  

Advansia har kompetanse innen alle prosjektfaser og vi bruker vår erfaring fra gjennomføring, systematisk ferdigstillelse, idriftsettelse og drift til å gi kunder god rådgivning i en tidlig fase. Vi har kompetanse på internasjonale sertifiseringsordninger som BREEAM og CEEQUAL, klimagassregnskap, taksonomi-analyse, koordinering av tekniske anlegg, energismarte løsninger samt tiltak for å hindre sosial dumping i prosjekter.  

For oss betyr dette internt at vi har valgt å være ISO14001 sertifisert, som er den internasjonale standarden for miljøstyring. 

Bedre prosjektøkonomi og omdømme med fokus på miljø og klima  

Advansia har erfarne og oppdaterte prosjekt- og byggeledere med god kompetanse på miljø og klima. Vi ser at vår kompetanse og fokus på miljø og klima ikke er en ensidig utgift, men at vår kompetansen kan resultere i at gode klima og miljøløsninger gir en bedre økonomi både i livsløpsperspektivet og i investeringsbudsjettet. Bl.a. har våre prosjekt og byggeledere iverksatt ENØK-analyser, sirkulære konsepter og forretningsmodeller bidratt positivt til dette.  

Vi er oppdatert på regelendringene som kommer innen taksonomi. Vi gjør screening, analyse og rapportering med taksonomien som basis, som kan gi gunstigere lånebetingelser og utløse støtteordninger og tiltrekke seg nye investorer.Vi lager også klimaregnskap, energiattester og gjennomfører prosjekter med BREEAM, BREEAM in use og BREEAM Communities. 

Advansia har vært og er engasjert i flere Futurebuild prosjekter. 

Sosial bærekraft som en viktig dimensjon  

Selv om vi ofte assosierer bærekraft med klima og miljø, handler det imidlertid om mer enn dette. Sosial bærekraft er også en viktig dimensjon om man skal jobbe helhetlig med bærekraft. For en virksomhet eller et prosjekt innebærer sosial bærekraft blant annet å ha fokus på ordnende arbeidsforhold, anstendig lønn og sikkerhet på arbeidsplassen. Et grønt produkt er nemlig ikke bærekraftig dersom det er utviklet under uverdige eller farlige arbeidsforhold.  

Økonomisk bærekraft og styring av prosjekt 

For å få en god økonomistyring på bærekraftige prosjekt er det viktig at man tidlig i prosjektløpet definerer ambisjonsnivå, suksesskriterier og effektmål for prosjektet. Erfaring viser at prosjekter som går rett til entreprisestrategier og resultatmål, før man har definert ambisjonsnivå, suksesskriterier og effektmål ikke lykkes i samme grad. Advansia har lang erfaring og god kompetanse på denne type rådgiving og kan sammen med oppdragsgiver legge listen riktig. 

Grunnlaget for god styring av prosjekt (governence) innebærer også at man fra tidligfasen har et kvalitets- og styringssystem som er effektiv og tydelig for oppdragsgiver og prosjekt. Styringssytemet må også være tilpasset gjeldene lover og regler, samt oppdragsgivers interne strategier og prosedyrer. Advansia har jurister og prosjektledere som har kompetanse og erfaring med å sette opp styring som etterkommer (compliant) dette. 

Ved å ha gjennomført mange store og mindre prosjekt har Advansia kompetanse på utarbeidelse av gjennomførings- og entreprisestrategier, samt å bruke anskaffelsesprosessen som et verktøy for å ivareta bærekraftige prosjekt.  

Et annet perspektiv på økonomisk bærekraft og styring er å anskaffe tekniske anlegg som fungerer over over tid (holdbare system og produkter) med smart styring som gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader i drftsfasen. Ved å ha effektive gjennomføringsstrategier hvor man benytter flere gjennomføringsmodeller som milpælsplanlegging, LEAN, ICE, VDC mm vil man ha økt produktivitet på byggeplass og bedre kontroll på fremdrift, økonomi og livstidskostnader (LCA/LCC) i prosjektgjennomføringen.  

Innovasjon er et utfordrende område som må følges opp spesielt, både i målsettingen i prosjektet, anskaffelsen og gjennomføring. Å legge til rett for innovasjon for å redusere remtidige utgifter som følge av klimaendringer bør vurderes i kommende prosjekt. 

Gjennomførbare mål og tiltak for bærekraft  

Som bærekraftsrådgivere involveres vi i en tidlig fase av prosjekter. Dette for å identifisere og etablere ambisiøse mål om bærekraft, basert på kundens ambisjoner. Gjennom vår kompetanse fra drift og gjennomføring fremstiller vi et sett med bærekraftstiltak som kan gi verdiøkning, reduserte kostnader og risiko i gjennomføring av prosjekt. Vi jobber systematisk med optimal måloppnåelse innenfor prosjektets rammer for å gjennomføre økonomisk bærekraftige prosjekter. Utover dette er vi opptatt av å utarbeide tilpassede anskaffelser og gjennomføringsmodeller som fremmer innovasjon der det er nødvendig, med sikre smarte, trygge og driftssikre løsninger. 

En rekke tjenester som sikrer bærekraftige prosjekter  

Vi jobber systematisk for å bistå våre kunder med å realisere visjoner, mål og ambisjoner om bærekraft. I praksis betyr dette at vi legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av. Her er noen av tjenestene vi bistår med innen bærekraftsrådgivning.  

Tjenester knyttet til bærekraft generelt: 

  • Prosjektstøtte og -ledelse på implementering av bærekraftstrategi / -mål 
  • Anskaffelsesrådgivning med fokus på klimaavtrykk, miljø, sosiale forhold og god styring 
  • Kontraktsoppfølging 
  • Juridiske tjenester  

Sosial bærekraft: 

  • Utarbeidelse av systemer og rutiner for ansvarlighet- og seriøsitetsarbeid, herunder etiske retningslinjer  
  • Utarbeidelse av systemer for ansvarlig leverandøroppfølging og andre type samarbeidspartnere 
  • Implementering av åpenhetsloven  

Kontakt:
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland

Les mer: