SHA-ledelse

Våre tjenester innen 
SHA-ledelse
I bygg- og anleggbransjen jobbes det daglig med farlige arbeidsoppgaver i omgivelser under stadig endring. Godt arbeid med SHA i prosjekteringsfasen er avgjørende for å redusere ulykkespotensialet på byggeplassen. Med et av landets sterkeste fagmiljø i konsulentbransjen, og et mannskap på ca. 25-30, regnes Advansia som en av de beste på SHA-faget i Norge.

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er forankret i Byggherreforskriften, hvor det fremgår hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i et bygg- eller anleggsprosjekt. Forskriften fastslår at det i forkant av ethvert bygge- eller anleggsarbeid skal finnes en skriftlig SHA-plan som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.  

Lang erfaring med SHA-arbeid 

I Advansia har vi en egen SHA-faggruppe som har lang erfaring med å koordinere SHA-arbeid i henhold til byggherreforskriften, både i prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU). Vi sikrer at prosjekter følger de lover og forskrifter som gjelder, og at tiltak iverksettes for å ivareta en god prosjektgjennomføring. Advansia bistår både med risikovurderinger, eventuelle granskinger av hendelser, god oppfølging av HMS arbeid og seriøsitet i prosjektet. 

Grunnlaget for et godt arbeid med SHA legges allerede i tidligfase av et prosjekt.  En god SHA utvikling handler om å starte med risikoanalyser og risikovurderinger. Enkle grep i starten kan spare store beløp på byggeplass. Videre har Advansia en tett oppfølging av utførelsen for å sikre at rutiner følges, at entreprenør har kontroll på sine aktiviteter, og alltid setter HMS på agendaen. Det gjennomføres også egne SHA-runder, SHA-møter og kontrollaktiviteter etter oppsatte kontrollplaner. 

Setter alltid SHA fremfor andre krav 

Våre fagpersoner har en kompetanse og en bakgrunn som gjør at vi alltid setter SHA fremfor andre krav. Vårt mål er å være ledende i å ivareta SHA der hvor vi er engasjert, og vi skal kunne bidra til å redusere arbeidslivskriminaliteten. Vi har kompetanse som trengs for å veilede kunder om SHA i alle faser av et prosjekt, fra skisseprosjekt til ferdig bygg/anlegg.  

Tett samarbeid med byggherre sikrer god oppfølging av lovkrav  

De fleste av våre medarbeidere i SHA-faggruppen jobber ute hos den enkelte kunden. Vi ønsker å jobbe i team sammen med byggherrens prosjektledelse da dette gir de beste muligheter for en god oppfølging av byggeplassen. Samtidig gir det også mulighet for å gi konkrete tilbakemeldinger til byggherren, som bidrar til at det kan tas beslutninger på riktig grunnlag i forhold til lovkrav.  

Kontakt:
Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga

Les mer: