Innsidetrussel og forebygging

Våre tjenester innen 
Innsidetrussel og forebygging
Innsidetrussel – forebyggende arbeid og forebyggende samtaler med utsatte grupper

Advansia tilbyr virksomheter rådgiving knyttet til risikoreduserende tiltak for å forebygge innsidetrusler. Vårt team av sikkerhetsrådgivere har tung faglig bakgrunn fra blant annet kontraetterretningsarbeid i PST, og har dermed svært gode forutsetninger for å bistå virksomheter på området. Vi gjennomfører blant annet forebyggende samtaler med ansatte i risikogruppen, med fokus på ivaretakelse av både den ansatte og virksomheten sin sikkerhet. Denne tjenesten har primært fokus på ansatte fra, eller med familiær tilknytting til autoritære land. Vårt team kan bistå dere med utvikling av metodeverk, prosesser og prosedyrer for å redusere risiko for innsidetrusselen, og være med på å endre og utvikle deres sikkerhetskultur.

Økt risiko

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) peker i en temarapport fra 2022 på en rekke faktorer som øker risikoen for at ansatte kan ende opp som innsidere, som personlig økonomi og arbeidsmiljø. Tilknytning til autoritære regimer er en annen fremtredende risikofaktor.

Autoritære og totalitære regimer respekterer ikke menneskerettigheter og andre demokratiske spilleregler. Et tydelig kjennetegn på slike regimer er manglende skille mellom privat sektor, stat og parti. Dette gir seg blant annet utslag i krav og forventninger om at borgere av slike land skal samarbeide med myndighetene. Dette gjelder en rekke ulike land, men mennesker med tilknytning til Kina og Russland er i dagens situasjon særlig utsatte.

Spionasje

Den kinesiske etterretningsloven pålegger enhver kinesisk borger å bistå etterretningstjenestene dersom de blir bedt om det. Kinesiske ansatte som i utgangspunktet har legitime hensikter, kan beordres til å spionere på vegne av partistaten. En konsekvens av dette er at en aldri med sikkerhet kan skille uavhengig, trygge aktører fra aktører som bidrar til ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for den kinesiske stat.

Russiske etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke i Norge opplever krevende arbeidsforhold etter invasjonen av Ukraina. Nordmenn har blitt mer årvåkne og mindre villige til å møte representanter for russiske myndigheter. For å opprettholde informasjonstilgangen i dette nye politiske klimaet tvinges Russland til å øke bruken av fordekt innhenting, som bruk av innsidere og andre agenter. Dette fører til at russiske ansatte i norske virksomheter blir utsatt for trusler eller press om å samarbeide med russiske sikkerhets- og etterretningstjeneste.

For norske virksomhetsledere er det avgjørende å forstå den trusselen og sårbarheten ansatte, og ansatte med familie fra slike regimer utgjør, slik at man kan iverksette risikoreduserende tiltak.

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Christina Maria Pudelewicz
Senior Sikkerhetsrådgiver
+47 47 89 32 03

Les mer om

Christina Maria Pudelewicz

Stig Brekke
Senior Sikkerhetsrådgiver
+47 95 05 40 23

Les mer om

Stig Brekke

Prosjekter -

Innsidetrussel og forebygging
Les mer: