Usikkerhetsanalyse

Våre tjenester innen 
Usikkerhetsanalyse
Usikkerhetsanalyser gir mer vellykkede prosjekter, bedre kontroll, reduserte kostnader og mer nytte for hver krone. Vi anbefaler at denne type analyse gjennomføres jevnlig i prosjekter for å ha en best mulig usikkerhets- og kostnadsstyring.

En usikkerhetsanalyse kjennetegnes som den systematiske fremgangsmåten for å identifisere, beskrive og beregne usikkerhet i et prosjekt. Arbeidet med å identifisere usikkerheter og muligheter bør gjerne starte så tidlig som mulig, og fortsette gjennom alle prosjektets faser. Dette for å sikre best mulig kontroll på prosjektets sluttkostnad.   

Gjennomarbeidet kalkyle 

En vel gjennomarbeidet kalkyle vil typisk være input til usikkerhetsanalysen. Gjennom gruppesamlinger med nøkkelpersoner kan man identifiserer usikkerheter knyttet til de ulike kalkylepostene, samt identifiserer usikkerhetsfaktorer knyttet til mulige hendelser og usikkerhetsdrivere. 

Gir bedre beslutninger og begrenser risiko 

Det å gjennomføre en usikkerhetsanalyse er viktig på flere måter. For det første er det en avgjørende beslutningsstøtte, som gir bedre grunnlag for beslutninger, og understøtter en aktiv styring av usikkerhet. Usikkerhetsmomenter og konsekvenser bør identifiseres både før beslutningspunktene i kundens prosjektmodell, og minimum årlig i gjennomføringsfasen.  

For det andre er det et tiltak for å redusere risiko og utnytte muligheter. En usikkerhetsanalyse bidrar til å synliggjøre mulige forhold i prosjektets fremtid som krever forhåndstiltak for å begrense risiko og utnytte muligheter/gevinster. En usikkerhetsanalyse gir en indikasjon på om gjennomføringen av prosjektet holder seg innenfor tids- og kostnadsrammen som er satt.  

Signifikant kompetanse på usikkerhetsanalyser   

Advansia har opparbeidet seg en signifikant kompetanse på usikkerhetsanalyser gjennom mange år. Våre medarbeidere har god erfaring med både prosjekt- og analysearbeid. Vår praktiske erfaring med hvordan prosjekter organiseres og driftes kommer godt med i arbeidet med usikkerhetsanalyser.  

Advansia har også utarbeidet sin egen prosess, modell/ verktøy og rapport for usikkerhetsanalyser. Rammeverket bygger på vel renommert metodikk for sannsynlighetsberegning. Vi tar utgangspunkt i en strukturert prosess for gjennomgang av usikkerhetsbildet i et prosjekt, med trinnvis kalkulasjon eller Monte Carlo-simulering som beregningsmåte. Vårt mål er å gi kunder en tydelig og lettlest rapport med proaktivt fokus.  

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Unni Idland
Seksjonsleder Prosjekt- og usikkerhetsstyring
+47 99 03 06 04

Les mer om

Unni Idland

Prosjekter -

Usikkerhetsanalyse
Les mer: