Kalkulasjon

Våre tjenester innen 
Kalkulasjon
I dagens marked er det vanskeligere enn noen gang å vite hvilken sluttkostnad man kan forvente i prosjekter. Økende kompleksitet i prosjektene kombinert med rask teknologisk utvikling er medvirkende årsaker til dette. Advansias prissetting legger til rette for et best mulig tallmateriale for investeringen som skal gjøres, enten det er verdisetting, prosjektvurdering eller spissede kalkyler for planlagte prosjekt. 

Advansia leverer kalkyler for hele eller deler av alle typer byggeprosjekter. Våre kalkyler kan både være på overordnet eller detaljert nivå, i alle faser.  

Bred erfaring med gjennomføring og ledelse av kalkulasjon  

Vi har bred erfaring med kalkulering, fra tomtevurdering til gjennomføring, og vi bistår i alt fra byutviklingsprosjekter, til forprosjekterte bygg og anlegg for byggherrer og prosjektutviklere. 

Vår kalkulasjonsavdeling består av både erfarne kalkulatører og innkjøpere med lang erfaring i gjennomføring og ledelse av kalkulasjon, samt unge og lærevillige ressurser.  

Systematisert kalkyleverktøy som gir riktig kostnadsnivå   

Vi vurderer risiko- og mulighetsbildet for hvert enkelt prosjekt. Vår kalkulering ivaretar det til enhver tid gjeldende prisbildet, vurdering av usikkerhet omkring prisbildet og ivaretagelse av prisbildet frem til planlagt investeringstidspunkt.  

Gode kalkyler krever en prosjektspesifikk håndtering og kontinuerlig kvalitetssikring av leveransene. Advansia har systematiserte kalkyleverktøy som ivaretar begge parametere slik at kalkyler og budsjett til enhver tid gir det rette kostnadsnivået. 

Innen kalkulasjon tilbyr Advansia blant annet: 

  • Kalkyler for alle prosjekter innenfor bygg og anlegg 
  • Kalkyler på 3 siffernivå 
  • Overordnede estimater 
  • Prosjektvurdering 
  • Mulighetsstudier inkludert kostnadsberegninger 
  • Tomtevurderinger 

Kontakt

Eirik Fjellheim
Seksjonsleder
+47 95 74 21 52

Les mer om

Eirik Fjellheim

Prosjekter -

Kalkulasjon
Les mer: