Risikovurderinger og analyser

Våre tjenester innen 
Risikovurderinger og analyser
Risikoanalyser eller vurderinger tilpasses etter kundens og virksomhetens behov og skal gi merverdi.

Tidlig involvering av sikkerhetsrådgivning er nødvendig, dette gjelder spesielt for virksomheter underlagt sikkerhetsloven eller andre offentlige eller private virksomheter med sikringsbehov. Hensikten med risikoanalyser eller vurderinger med tanke på beskyttelse og sikring mot uønskede og tilsiktede hendelser, er å framskaffe underlag for beslutninger for hvilket sikkerhets- eller sikringsnivå som ønskes oppnådd.

Vi behersker de fleste analysemetoder og vi tilbyr i tillegg rådgivning innen trusselvurderinger, sikkerhetsstyring, sikkerhetskultur, sikkerhet ved etablering i utlandet, landanalyser og reisesikkerhet.  

Sikringsrisikoanalyser (NS 5832:2016)

Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse innen sikringsrisikoanalyser. Analysen er basert på formelen verdi, trussel og sårbarhet og gjennomføres som en del av sikringsrisikostyringen, dvs risiko som knyttes til tilsiktede uønskede handlinger (handlinger som er foretatt med det klare mål om å skade en person, virksomhet, organisasjon, stat, folkegruppe, mv). Sikringsrisikoanalyser skal bidra til å gjøre håndtering og analyse av risiko knyttet til kriminelle handlinger mer egnet for formålet. Slik reduseres risiko og sikkerheten økes.  

ROS analyser / risikovurdering (NS 5814:2008)

Risikovurdering er orientert mot å hindre eller forebygge uønskede hendelser, og skal bidra til beslutningsstøtte for tiltak eller valg av løsninger. Risikovurdering er et hjelpemiddel som ett av flere metodiske verktøy i risikostyring og er basert på formelen risiko = sannsynlighet x konsekvens.  Metoden benyttes ofte mot både tilsiktede og utilsiktede hendelser, men erfaringsmessig passer denne best mot uønskede hendelser som ulykker, brann osv. Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse innen risikovurdering.

TEKROS – teknisk risikovurdering

Vi tilbyr også tekniske risikovurderinger (TEKROS) under prosjektfasen eller for eksisterende bygg eller infrastruktur. Resultatene fra analysene gir et meget godt beslutningsgrunnlag for eier, slik at avvik, behov for redundans og sikringstiltak kan identifiseres i et kost-nytteperspektiv, enten eier er i en prosjektfase eller har eksisterende objekt eller infrastruktur. Områder som typisk kartlegges er kraftforsyning, automatikk/styringssystemer, EMP/ Tempest, trykkluftsystemer, kjøling, vann og avløp, varme og ventilasjon, brannvern, byggeteknisk konstruksjon og vedlikeholdsstandard og helse, miljø og sikkerhet.

Trusselvurderinger

Vi utfører trusselvurderinger for virksomheter i utarbeidelsen av risikoanalyser eller som selvstendige vurderinger iht virksomhetens behov. En trusselvurdering er både en analyse og vurdering av mulige aktørers kapasitet og vilje til å angripe eller gjøre anslag mot en virksomhet. Vurderingen omfatter altså både aktørenes kapasitet, type anslag og sannsynligheten for uønsket tilsiktet hendelse vil inntreffe innen en tidsperiode.‍‍

Sikkerhetsstyring‍

‍Styringssystem handler om hvordan virksomheten arbeider med sikkerhet i tillegg til å beskrive hvordan virksomheten styrer og utfører tiltakene og aktivitetene sine. Styringssystemet for sikkerhet må ses i sammenheng med organisasjonen for øvrig, deriblant virksomhetsstyringen.  Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse innen sikkerhetsstyring.

Sikkerhetskultur‍

‍Alle etablerte virksomheter med ansatte har en sikkerhetskultur. Spørsmålet er om kulturen er dårlig eller god, og om denne kulturen kan endres. Slike oppdrag kan være tidkrevende, og det må jobbes med hele organisasjon for å kunne endres til en ønsket kultur. Bevisstgjøring hos ledelsen og de ansatte knyttet til risikobildet er en vesentlig del av produktet.  Vi tilbyr rådgivning innen sikkerhetskultur, noe som skaper merverdi hos virksomheten.

Sikkerhet ved etablering i utlandet

Større, mellomstore og små bedrifter som vil etablere seg i utlandet bør være klare over truslene og farene ved etablering i utlandet. Skal man etablere seg i utlandet, må man ha gjort et grundig forarbeide med risikovurderinger, som blant annet gir et bilde av de politiske forholdene i landet, hva slags forhold / tilknytning landet har til norske myndigheter, hvilket kriminalitetsbilde som finnes både lokalt og regionalt, og om de lokale myndigheter har evne og vilje til å handle i en krisesituasjon. Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse innen temaet.  

Landanalyser

Vi utfører landanalyser i forbindelse med løsning av større eller mindre oppdrag/prosjekt i utlandet. En slik analyse vil gi viktig og i noen tilfeller kritisk viktig informasjon til ansatte som sendes ut av virksomheten enten den er offentlig eller privat. Landanalysen kan ta for seg overordnede temaer som geografi, miljø, historie, samfunn og politikk, økonomi og handel, sikkerhetspolitiske forhold, kartunderlag til mer spesifikke temaer som statistikk for kriminalitet, korrupsjon, menneskehandel, sosial dumping med videre og vil kunne være et viktig beslutningsgrunnlag for virksomhetens planlegging.    

Reisesikkerhet

Offentlig eller privat virksomheter som har lagret forretningskritisk eller sensitiv informasjon på ansattes PC, mobil, laptop eller lignende, vurderes av PST som særskilt utsatte etterretningsmål ved utenlandsreiser. Tap av sensitive forretningsdata eller annen sensitiv informasjon kan føre til store tap for en virksomhet, og det er derfor viktig at ansatte som er på reise i utlandet er kjent med denne risikoen.

Kontakt

Arne Christian Haugstøyl
Gruppeleder Analyse og sikring
+47 94 51 56 59

Les mer om

Arne Christian Haugstøyl

Miriam Søetorp
Teamleder Trusselvurdering
+47 92 63 74 20

Les mer om

Miriam Søetorp

Prosjekter -

Risikovurderinger og analyser
Les mer: