«Smøring» for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Medforfattere: Marita Høgseth og Gunda Djupvik

Offentlige anskaffelser skal redde verden! Dette er jo en ganske pompøs og ambisiøs uttalelse, men vi som arbeider med offentlige anskaffelser har alle forutsetninger for å fremme bærekraft og et mer sirkulært samfunn. Og vi MÅ ta i bruk verktøyene vi har til rådighet slik at vi får til en kraftig omstilling.

Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mot 2030 og 2050, og felles standarder er avgjørende for måloppnåelsen. Hvordan kan krav i offentlige anskaffelser gjøre en forskjell? Det var hovedtema på konferansen SirkulæriTET 2022, 14. oktober hvor den nye standarden for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser (NS-EN 17687:2022) ble lansert. Målsetningen med standarden er å fremme bærekraft, innovasjon, effektivitet og markedsadgang. På lanseringskonferansen ble det vist hvordan standarder kan hjelpe til med dette. 

Lansering i Lilleakerveien 8

Standard Norge har hatt en meget aktiv komité som har arbeidet med NS-EN 17687:2022. Arbeidet har vært ledet av Jacob Landsvik, komitéleder og spesialrådgiver Ressurser på avveie, tidligere innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo og Marthe F. Hagberg, prosjektleder i Standard Norge. Fra Advansias side har Åshild Eikenes Sjøli, leder for Anskaffelser og juridiske tjenester, bidratt tungt inn i prosessen med å utvikle standarden. Forøvrig har komiteen bestått av medlemmer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Avinor, Bane NOR, Factlines, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, NHO, OsloMet, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, Tolldirektoratet, UDI og Universitet i Oslo.

Mål med den nye standarden

Standarden er rettet mot innkjøpsorganisasjoner, deres bidragsytere og beslutningstakere. Standarden kan også ha innvirkning på og være til hjelp for enkeltpersoner, leverandører og deres medhjelpere, samt organisasjoner som representerer leverandørkjeden på nasjonalt eller europeisk nivå. Målet er at de som tar den i bruk er med på å sikre integritet og ansvarlighet, motvirke korrupsjon samt fremme bærekraft og effektive prosesser i anskaffelser. 

Standarden skal støtte opp under at bla. FNs bærekraftmål skal kunne realiseres på ulike nivåer, ved at den sikrer at kollektive ressurser blir brukt til felles beste på en måte som gjør at både kunde og leverandør oppnår praktiske og økonomiske fordeler når kontraktene inngås.

Et av hovedpunktene i konferansen var den sterke politiske viljen til å oppnå en tydeligere samordning og mer samarbeid om dette både horisontalt og vertikalt. For å oppnå dette må man ty til «smøring», i den forstand at regelverket og myndighetene gjør det mer økonomisk fordelaktig og enklere for alle parter i en anskaffelsesprosess å arbeide mer sirkulært. 

"Smøring"

Smøringen stimulerer til mer bærekraftige valg ved at man da blant annet får gunstigere finansiering. Denne standarden kan derfor være med på å løse utfordringer innen bærekraft og ansvarlighet, ved at den setter nye krav til innkjøpsfunksjoner og virksomheter, og åpner for at leddene i verdikjeden snakker «samme språk», for eksempel ved at virksomhetene enklere kan dokumentere at leveransene deres bygger på sirkulær økonomi og sirkulære konsepter. Standardisering er en forutsetning for å drive innovasjon. Vi slipper «å finne opp hjulet på nytt hver gang», men kan legge kjent kunnskap og beste praksis til grunn og innovere derfra.

Oppsummert

NS-EN 17687:2022 er et nyttig verktøy for både innkjøpsorganisasjoner og leverandørkjeden, og den skal være et godt utgangspunkt for å stille krav til bærekraft, ta sosialt ansvar, jobbe mot arbeidslivskriminalitet og fremme arbeid for mer klima- og miljøvennlige anskaffelser. Med denne standarden på plass vil man tydeliggjøre, trygge og effektivisere offentlige anskaffelsesprosesser. Den muliggjør å få de mange partene i anskaffelsesprosessen til å snakke samme språk om miljø, bærekraft og sirkulær økonomi, og legger til rette for å jobbe med disse problemstillingene i alle faser av et prosjekt. 

Vi oppfordrer derfor alle til å ta denne i bruk i sitt arbeid med offentlige anskaffelser. 

For mer informasjon, ta kontakt med: