Slik skal samspill sikre en vellykket utbygging av Nye Bodø Lufthavn

I mars ble det første spadetaket tatt på Nye Bodø Lufthavn. Prosjektet «Ny by - ny flyplass» åpner opp for en historisk byutvikling og vil bety et enormt løft for Bodø kommune og hele Nordlandsregionen. Avinor har ansvar for å gjennomføre utbyggingsprosjektet og har valgt arbeidsfellesskapet Team Marstrand/Advansia for å lede utbyggingen.

Team Marstrand/Advansia skal samarbeide tett med Avinor, Bodø kommune, Forsvaret og Statens Vegvesen, samt andre interessenter som blir berørt av prosjektet. Det første spadetaket på den nye lufthavnen er allerede tatt.

- Vi er stolte over å få være med på dette viktige prosjektet for regionen. Det krever god samhandling og koordinering mellom mange aktører. Vi leverer en komplett prosjektorganisasjon og et bredt spekter av tjenester til Avinor og trekker på erfaring og kompetanse fra tilsvarende komplekse oppdrag, sier Rune Kaarby, seksjonsleder for flyplass i Advansia.

Rune Kaarby, seksjonsleder for flyplass i Advansia

Ny lufthavn gir nye muligheter for Bodø og regionen

Den nye lufthavnen har to hovedformål: å frigjøre arealer til byutvikling og å styrke regionens tilknytning til resten av landet og verden.

Når lufthavnen flyttes, vil det åpne opp for en ny og miljøvennlig bydel i sentrum av Bodø. Kommunen har høye ambisjoner for bærekraft og innovasjon, og ønsker å skape et attraktivt og levende bymiljø.

Den nye lufthavnen vil også være et viktig regionalt knutepunkt, som vil dekke behovene for flyruter, frakt og charter. Dette vil kunne stimulere til næringsutvikling, byvekst og bosetting i Nord-Norge.

Samspill som gjennomføringsmodell

Utbyggingen består av en ny rullebane og et terminalbygg på ca. 35.000 kvadratmeter og er planlagt å åpne i løpet av 2029-2030. Prosjektet skal gjennomføres som to totalentrepriser som utføres parallelt, en «anleggsentreprise» og en «terminalbyggentreprise», med samspill som gjennomføringsmodell. Det vil si at entreprenørene og byggherren jobber sammen i alle faser, fra planlegging til ferdigstillelse.

– Det krever tett kommunikasjon og samhandling mellom alle aktørene, for å sikre felles målforståelse og god arbeidsflyt for optimalisering av løsninger. Det er avgjørende for å gjennomføre prosjektet på kost og tid, og til riktig kvalitet, sier Gro Stava, i seksjon for strategi, ledelse og kultur i Advansia.

Gro Stava, seksjon for strategi, ledelse og kultur i Advansia.

Hun forteller at relasjonell kompetanse har vært et viktig kriterium i valg av samspillsentreprenører, og at Marstrand og Advansia har bistått med faglig kompetanse på metode og prosess for kontrahering av relasjonell kompetanse i prosjektet, hvor sidemannskontroll er utført av advokatfirmaet Grette. Team Marstrand / Advansia har også bidratt til utvikling av prosjektlederteamet, oppstartssamlinger for forentreprise og anleggsentreprise, samt pulsmåling av samhandling og kommunikasjon.

– Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at fokuset på samhandling og kommunikasjon oppleves veldig positivt av alle aktørene i prosjektet, og bidrar til at tillit og trygghet bygges raskere, sier Stava.

Utfordrende grunnforhold med PFAS-forurensning

Prosjektet har høye miljømål og sertifiseres med BREEAM, en internasjonal standard for bærekraftige bygg og anlegg. Det skal også redusere klimagassutslipp, oppfylle EUs taksonomi, bruke miljøvennlige materialer og ta hensyn til naturmangfoldet. Hver entreprise får egne miljøkrav basert på en felles plan som følges opp av våre folk. Advansia bidrar også til å koordinere miljøambisjonene i godt samarbeid med Bodø kommune.

Det er blitt påvist PFAS-forurensning i deler av området der den nye lufthavnen skal bygges. PFAS er en gruppe menneskeskapte kjemiske stoffer, som har vært i bruk i mange ulike produkter, blant annet brannskum. PFAS har viste seg å ha negative effekter på miljøet og helse, og er derfor ikke lenger i bruk. En viktig del av prosjektet er dermed å fjerne masser som er forurenset med PFAS og sørge for forsvarlig transport av dette til godkjent mottak. Det er anslått at rundt 30 000 m3 av massene på lufthavnens område er forurenset av PFAS som graves opp før øvrige anleggsarbeider starter og håndteres deretter på en forsvarlig måte.

– Vår jobb er å avklare de nødvendige avgrensningene så tidlig som mulig, og sikre enighet om de økonomiske og miljømessige forholdene, sier Anne Kristin Holen, gruppeleder for miljøledelse i Advansia.

Anne Kristin Holen, gruppeleder for miljøledelse i Advansia

Hun forteller at samhandling er en viktig faktor for å sikre en god prosess: – Samarbeid med Forsvaret og entreprenøren er essensielt for å avdekke risiko tidligst mulig, og finne optimale løsninger som sikrer lavest mulig klimagassutslipp gjennom gjenbruk av masser og minimere transportavstander.

Advansia har utarbeidet program for ytterligere prøvetakinger av masser og oppfølging av naturmiljø på Bodøhalvøya for å kvalitetssikre omfanget av forurensningen før oppstart av samspillsfasen med entreprenøren, samt å sikre og kunne dokumentere at hensyn til ivaretagelse av naturmangfold blir ivaretatt.

Digitalt grensesnitt bidrar til en moderne og effektiv flyplass

Advansia leverer også prosjektering av IKT og Flynavigasjonstjenester (FNT) til prosjektet, og har ansvar for de digitale aspektene ved utbyggingen. FNT-løsninger omfatter alt fra banelys, værsensorer, kommunikasjonsløsninger (bakke-fly-tårn), til navigasjonssystemer som flyene bruker i forbindelse med landinger og avganger. Disse systemene sender informasjon til styring- og driftssystemer. IKT-løsninger inkluderer nettverk, WIFI, mobildekning, telefoni, overvåkning, adgangskontroll og diverse publikumsinformasjonsanlegg.

- Vi har grensesnitt mot alle andre områder i prosjektet, enten det er utendørs, i terminalen eller mottaksapparatet. Avinor automatiserer stadig flere funksjoner innen publikumstjenester, terminaldrift og flynavigasjon. Dette innebærer at mange komponenter og systemer skal samarbeide på en sikker måte. Det gjør oppgaven kompleks, men også svært spennende, sier Tove Malvik i Advansia.

Tove Malvik, senior konsulent i Advansia.

En utfordring er å avklare grensesnitt mot eksterne aktører som Forsvaret og Telenor. Malvik poengterer viktigheten av tilstrekkelig tid til idriftsetting og ibrukstagelse av løsningene de leverer: - For et avansert anlegg som en flyplass er verifikasjon og tjenestetesting helt essensielt før lufthavnen åpner, avslutter hun.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Rune Kaarby
Rune Kaarby
Seksjonsleder Flyplass
+47 95 06 01 07

Les mer om

Rune Kaarby