S.P. Andersens veg 15

S.P. Andersens veg 15, 15a og 15b, Petroleum Teknisk senter

Igangsetting av arbeid med reguleringsplan

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for, gnr/bnr: 66/585. Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse, felles avkjørsel og parkering, felles gangveg og felles grøntanlegg iht. reguleringsplan R0172J «NTH-Sydområde» av 28.06.1984. I kommuneplanens arealdel er området satt av til sentrumsformål og grønnstruktur.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av laboratorie- og forskningsvirksomheten til SINTEF. Planen skal bidra til at kritisk viktige forskningsfasiliteter for SINTEF og NTNU skal kunne fortsette å ha en nødvendighet og attraktivitet, i tillegg til å bidra til målsettingene for campusutviklingen og Trondheim kommunes mål for byutviklingen. Det legges til rette for større og mindre laboratorier, med nødvendige adkomster og driftsforutsetninger. Planen skal også legge til rette for arbeidsplasser i tilknytning til laboratoriene.  

Det er planlagt ny bebyggelse på dagens parkeringsplass og påbygg på dagens bygg. Det planlegges også en oppgradering av utearealene for å bedre kvaliteten og brukbarheten på området.  

Tiltaket er konsekvensutredet i overordnet plan, og krav til utredning er ivaretatt i denne planen. Planforslaget i seg selv utløser ikke konsekvensutredning.  

Planinitiativet og referat fra oppstartsmøte ligger tilgjengelig på denne nettsiden:  

https://www.advansia.no/aktuelt/dronningensgate10

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Senere i prosessen, når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside.

Innspill til planarbeidet sendes:

sissel.arctander@advansia.no

Merknadsfrist

02.02.2021  

Alle mottatte innspill blir oversendt kommunen sammen med planforslaget.