Ranheimsveien 11

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for, gnr./bnr.: 16/7, 16/1 og 16/495. Området er avsatt til landbruk, natur- og friluftsformål (LNFR) og spesielt bevaringsverdig kulturlandskap og kulturmiljø/hensynssone bevaring kulturmiljø iht. kommuneplanens arealdel (KPA) vedtatt 21.03.2013 og kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll, k0467, vedtatt 28.05.2005.

Hensikten med planen er å regulere området og tilrettelegge for videre utvikling av idrettsformål. Det planlegges videreføring av aktivitetspark/klatreparken som har vært i drift de siste årene, med et godt spekter av tilbud til ulike aldersgrupper og funksjonsnivå. Store deler av planområdet beholder områdets karakter som naturområde. Planen skal legge til rette for servicebygg med kiosk og toaletter, og det planlegges bygg som skal benyttes som klatresenter.

Kommunen har i brev av 12.10.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Senere i prosessen, når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside.

Innspill til planarbeidet sendes:

silje.nielsen@advansia.no 

Merknadsfrist

24.11.2021

Alle mottatte innspill blir oversendt kommunen sammen med planforslaget.

Nærere informasjon fås hos Advansia, tlf: 934 38 900

Vedlegg