Sikkerhetsrådgivning

IT-sikkerhet som bærebjelken i et bærekraftig samfunn

Vi står i dag ovenfor komplekse og sammensatte utfordringer knyttet til klima- og miljø. Samtidig er det et økende behov for å digitalisere byer og bygg for å møte krav om å utvikle mer miljøvennlige løsninger og bli mer effektive med energibruk. Hvordan påvirker dette egentlig sikkerheten vår? Går digitaliseringen i samfunnet for fort slik at vi ikke klarer å ivareta grunnleggende sikkerhetsmekanismer?

Vi har i løpet av det siste tiåret gått gjennom en storstilt digitalisering, som har skapt både store og positive ringvirkninger i samfunnet. Digitaliseringen fremheves også av mange som en viktig driver for å kunne bremse klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Digitalisering som katalysator for bærekraft  

-Digitalisering kan være en katalysator for å etablere tiltak som skaper smartere og grønnere løsninger, og som effektiviserer og optimaliserer virksomhetsstyringen. I tillegg legger digitalisering til rette for sirkulære forretningsmodeller og økonomi, sier Berit Svendsen, spesialrådgiver innenfor strategi, sikker digitalisering og cybersikkerhet i Advansia.

Berit Svendsen, spesialrådgiver innenfor strategi, sikker digitalisering og cybersikkerhet i Advansia.

Hun mener vi må tenke nytt for å løse klimautfordringene, og at digitalisering vil være en viktig drivkraft.

-For å løse klimautfordringene er det behov for å tenke nytt, særlig i byene, der flere og flere gjerne vil bo. Det vil blant annet være nødvendig å ta kollektiv transport på nye måter, tenke nytt om styring og utnyttelse av vannressurser, avfallshåndtering og valg av materialer til nye bygg og styring av bygg, sier Svendsen.

Hun fremhever blant annet at en rekke norske byer, som eksempelvis Oslo, har etablert konkrete strategier for å implementere grønne initiativer og sørge for at byer utvikles bærekraftig på tvers av flere kritiske sektorer for å nå målet om nullutslipp av klimagasser.

Avhengig av digitalisering

Men for å få flere grønne byer er man avhengig av å digitalisere i stor stil, og styre ressurser på en helt annen måte enn det som gjøres i dag.

– Utviklingen av smarte byer og andre mer miljøvennlige økosystemer vil kreve avanserte digitale systemer. Dette åpner imidlertid opp for større risiko, legger hun til.  

Av den grunn mener Svendsen at IT-sikkerhet er en av de store barrierene for økt bærekraft.

– Vi må digitalisere i mye større grad enn tidligere. Men skal byer og virksomheter utnytte mulighetene, er det viktig at risikoene som følger med både forstås og reduseres. Jeg mener dermed at IT-sikkerhet er helt avgjørende å prioritere for å nå FNs bærekraftsmål, slår hun fast.

Nødvendig å styrke IT-sikkerheten i alle bransjer

For å ivareta IT-sikkerheten, er vi som samfunn generelt og virksomheter spesielt, helt avhengig av å bygge opp et bedre cyberforsvar. Svendsen understreker at denne prioriteringen må gjelde i både offentlig og privat sektor.

– Enten det er vannressurser som skal forvaltes bedre eller at trafikkutviklingen skal sikre optimal trafikkavvikling uten unødige utslipp, må mulighetene for å bryte seg inn i systemer reduseres. Vi er helt avhengig av å få opp sikkerhetskompetansen i alle sektorer og bransjer, slik at vi evner å stå imot, og hele tiden sikre at vi er ett skritt foran de som ønsker å angripe oss, sier Svendsen.

Se hele samtalen mellom Berit og Jack:

Store muligheter for å beskytte seg mot cyberangrep

Svendsen peker på at det særlig er to overordnede grunner til at Norge er et attraktive mål for angripere: – For det første ønsker angriperne å utfordre verdier i  samfunnet vårt. For det andre ser vi at systemene våre blir angrepet for å skape politisk ustabilitet.

Samtidig mener Svendsen det er viktig å understreke at vi i Norge har store muligheter for å beskytte oss mot denne type angrep.

– Dette er en utrolig spennende tematikk å jobbe med i Norge, særlig fordi vi er et mye mer digitalisert land enn mange andre. Vi ser også at denne tematikken begynner å komme på agendaen, både i USA og EU. Det er derfor ventet at det vil komme reguleringer på tvers av sektorer som vil evne å dra opp nivået på sikkerhet innenfor kritisk infrastruktur, forklarer hun.  

Ifølge Svendsen har vi i Norge et fortrinn ved at offentlige funksjoner og systemer har høy tillit innad i befolkningen: - For å ikke miste denne tilliten må risikoen både forstås og reduseres, slik at kritisk infrastruktur ikke blir angrepet. Dette krever imidlertid at vi må få opp kompetansen innenfor dette området, og få det opp på agendaene.  

Les mer om hva Advansia tilbyr av tjenester på cybersikkerhet her.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger