Pressemelding

En av tre nordmenn mangler kunnskap om de globale bærekraftmålene

I flere år har Gapminder-stiftelsen kartlagt folks kunnskap om global utvikling.

I flere år har Gapminder-stiftelsen kartlagt folks kunnskap om global utvikling. Nå har de utviklet en ny test med fokus på Agenda 2030 og FNs globale mål for bærekraftig utvikling. En forstudie av testen utført i Sverige, Norge, Danmark og Finland viser utbredte feiloppfatninger. Dette bekreftes også i en ny undersøkelse fra Novus, der mer enn hver tredje nordmann (37%) hevder å ha liten eller ingen kunnskap om de globale målene - i tillegg tror nesten 8 av 10 at målene ikke vil være oppnådd innen angitt tid.

FNs globale mål for bærekraftig utvikling ble vedtatt av medlemslandene i 2015 for å løse klimakrisen og redusere fattigdom og urettferdighet innen 2030. Hvis målene skal nås i løpet av de neste ti årene, må regjeringer, næringsliv og det sivilsamfunnet jobbe sammen. For å øke kunnskapen om målene har Gapminder utviklet en kunnskapstest, bestående av 18 spørsmål, som AFRY har bidratt med faktakontroll og rådgivning til. Testen er en del av et langsiktig samarbeid mellom AFRY og Gapminder for å identifisere, fremheve og motvirke feiloppfatninger.

Hvis vi skal lykkes med å akselerere en bærekraftig transformasjon av samfunnet, er det behov for omfattende samarbeid for å øke kunnskapsnivået. Derfor fremhever Gapminder og vi betydningen av et faktabasert verdensbilde basert på vitenskap, Jonas Gustavsson, konserndirektør i AFRY AB.

Den ideelle stiftelse Gapminder ble grunnlagt av Anna Rosling Rönnlund, Ola og Hans Rosling og har som mål å øke bruken av statistikk og data for bedre innsikten i global utvikling. Kunnskapstestene deres har blitt brukt av over en million mennesker over hele verden, og dette er første gang kunnskapen om de globale målene blir testet. En forstudie av testen, utført i Sverige, Norge, Danmark og Finland, viser at kunnskapsnivået er veldig lavt. Respondentene ble presentert med 18 spørsmål knyttet til FNs globale mål, hver med tre alternativer. Resultatene viser utbredte misforståelser - 8 av 10 av alle svarene som ble gitt var feil. Dette betyr at respondentene gjorde det dårligere enn om de hadde valgt et av de tre alternativene tilfeldig.

Gang på gang viser testene våre utbredte og systematiske feiloppfatninger om verden rundt oss. Vi tester nå kunnskapen om de globale målene, da det er avgjørende at vi har nøyaktig informasjon hvis vi skal lykkes med å løse de aller største utfordringene våre - ellers risikerer vi å fokusere på feil ting, Anna Rosling Rönnlund, medstifter fra Gapminder Foundation.

En ny undersøkelse utført av AFRY i samarbeid med Novus i Sverige, Norge, Danmark og Finland viser også at mange mener at de mangler kunnskap om FNs globale mål og innholdet i dem. 39 prosent av respondentene i Norge oppgir at de knapt kjenner til, eller aldri har hørt om, FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Danskene har det laveste kunnskapsnivået, med et tall på 59 prosent. I tillegg oppgir mer enn hver tredje (37%) av respondentene i Norge at de har dårlig eller ingen kunnskap om innholdet i målene og hva de innebærer. 77 prosent av de spurte i Norge oppgir at de ikke tror at målene vil nås innen angitt tid - det vil si senest i 2030. Svenskene er de mest pessimistiske, med et tall på 87 prosent.

- Å ta den riktige avgjørelsen krever kunnskap - så det er litt bekymringsfullt at kunnskapen og bevisstheten om de globale målene er så lav i befolkningen. Dette viser hvor viktig vårt bidrag er hvis vi skal klare omstillingen de neste ti årene, sier Jonas Gustavsson, konserndirektør i AFRY AB.

Om Gapminder


Gapminder er en uavhengig, ideell stiftelse som har som mål å bidra til positiv global utvikling ved å gjøre statistikk om sosiale, økonomiske og klimarelaterte spørsmål lett tilgjengelig og lett å forstå.

Om de globale målene


FNs globale mål for bærekraftig utvikling er den mest ambisiøse agendaen for bærekraftig utvikling vedtatt av medlemslandene for å eliminere ekstrem fattigdom, redusere ulikhet og urettferdighet i verden, fremme fred og rettferdighet og løse klimakrisen innen 2030.

Om kunnskapstesten

FNs måltest er utviklet av Gapminder og består av 18 spørsmål, alle knyttet til FNs globale mål. Testen vil snart være gratis tilgjengelig på gapminder.com.

Om undersøkelsen

Meningsmålingen ble utført av Novus på vegne av AFRY mellom 20. og 27. oktober i 2020. Det ble totalt gjennomført 1036 tilfeldige og representative intervjuer med representanter i befolkningen (18–79 år) i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Forstudien ble gjennomført i forbindelse med denne undersøkelsen.

For mer informasjon, ta kontakt med: