Dronningensgate 10 - Trondheim

Dronningensgate 10 og Thomas Angells gate 3 og 5 Igangsetting av arbeid med reguleringsplan

Varsel om planoppstart

Dronningens gate 10  m.fl.

Ht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for, gnr/bnr: 401/197, 401/332, 197/384 og  deler av 401/384 og 301/386. Området er i dag regulert til både bolig/forretning/kontor og forretning/kontor iht. reguleringsplan R 445 «Kvartalet mellom Dronningens gate, Nordre gate, Thomas Angells gate og Apotekerveita (Brannkvartalet)» av 17.06.2004.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt kulturkvartal i Midtbyen. Det foreslås nytt bygg med teater og servering i Apotekerveita, og kunstgalleri i Dronningens gate 10. Nytt og eksisterende bygg kobles sammen. Fløy i bakgården i eksisterende eiendom skal delvis beholdes og delvis rives.

Thomas Angells gate 3 og 5 beholdes. Gate og veit skal reguleres for å være attraktive og velfungerende.

Kommunen har i brev av avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Senere i prosessen, når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside.

Informasjonsmøte

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte med presentasjon av planskisser den 21.01.2021 kl. 14.00. Dette vil foregå digitalt på Zoom. Du kommer til møtet ved å bruke følgende lenke: https://us02web.zoom.us/j/83301325594

Innspill til planarbeidet sendes:

sissel.arctander@advansia.no

Merknadsfrist

02.02.2021

Alle mottatte innspill blir oversendt kommunen sammen med planforslaget.

Nærere informasjon fås hos Advansia på tlf: + 47 92 80 73 62

Vedlegg

Dronningensgate 10 anmodning om oppstartsmøte regulering

Dronningensgate 10 og Thomas Angells gate 3 og 5 tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmote