Advansia på Arendalsuka: Er norske ledere for naive?

– I verste fall kan Norge gå i svart. Det er et ganske skremmende scenario, men det er realiteten hvis vi ikke begynner å ta på alvor de cybertruslene som kritisk infrastruktur står ovenfor, sier Berit Svendsen. Hun og kollegaer i Advansia mener investeringer i god cybersikkerhet kan være et konkurransefortrinn for norske selskaper både nasjonalt og globalt. Spørsmålet er da hvorfor ikke norske virksomhetsledere tar cybertrusselene på større alvor?

Norge er ett av de mest digitaliserte landene i verden. Det innebærer at både det norske samfunnet generelt og virksomheter spesielt er svært avhengige av digital teknologi. Dette gjør oss igjen til et attraktivt mål for cyberkriminelle, sier Svendsen.  

Berit Svendsen, spesialrådgiver i Advansia

Viktigheten av å tenke både sikkerhet og digitalisering  

Hun peker særlig på at virksomheter som opererer innenfor kritisk infrastruktur er særlig utsatt. Kraftindustrien er et eksempel på en sårbar industri.

I løpet av de neste årene kommer kraftnettene våre til å gjennomgå en storstilt omstilling fordi vi satser på mer fornybar energi, vi skal lage grønne økosystemer, mye skal elektrifiseres, og strøm skal i større grad leveres når den etterspørres og ikke når det er kraft tilgjengelig.

Ifølge Svendsen innebærer dette at kraftnettene må bygges ut med mer lagringskapasitet og batterikapasitet, samtidig som at systemene må ta i bruk flere algoritmer. Dette vil gjøre sektoren enda mer sårbar mot cybertrusler. Det å tenke holistisk om sikkerhet og digitalisering vil være avgjørende.  

– Når du digitaliserer i stor skala, slik som Norge er veldig gode på, så må du ha med deg sikkerheten på veien. Dette er to områder som bør være fullstendig integrert med hverandre. Det tror jeg både samfunnet og norske virksomheter bør ha et enda større fokus på, forteller Eli Westad Garmann, gruppeleder for cyber i Advansia.

Eli Westad Garmann, gruppeleder for cyber i Advansia

Et stort konkurransefortrinn  

Svendsen er enig, og understreker at virksomheter bør se på cybersikkerhet som et konkurransefortrinn opp mot andre virksomheter i samme bransje.  

Klarer man å bygge opp gode miljøer i virksomheten, og sette sammen «winning teams» som er helt i front på utviklingen, så er man mer motstandsdyktige i møte med cybertrusler. Norske virksomheter bør bli like gode på cybersikkerhet som på digitalisering. Dette tenker jeg er en utrolig spennende posisjon for virksomheter å ta!, sier Svendsen.

Et spørsmål om når og ikke om  

Inge Kampenes mener imidlertid at vi ikke må undervurdere at norske virksomhetsledere står ovenfor en rekke utfordringer og problemer. Dette kan gjøre det vanskelig for ledere å prioritere cybersikkerhet.  

Mitt inntrykk er at cybersikkerhet for mange ledere kun blir enda en utfordring som skal løses. Dette blir et problem som må håndteres i tillegg til alt annet. Utfordringen er imidlertid at det mest sannsynlig kun er et spørsmål om når de blir angrepet, og ikke om de blir angrepet. Ledere er derfor nødt til å prioritere å lukke sårbarheter, selv om dette kanskje påvirker bunnlinjen på kort sikt. Jeg mener at prioriteringen kan være avgjørende for eksistensen til et selskap på lang sikt.  

Ledere må være ambassadører for cybersikkerhet  

Noe av det viktigste norske virksomheter kan gjøre er å erkjenne cybertruslene.  

De aller fleste virksomheter med fagfolk som leverer IT tjenester er bevisste om sikkerhetsaspektet. Det vi ser er imidlertid at små- og mellomstorebedrifter kanskje ikke prioriterer dette i like stor grad. Jeg tenker at det særlig er tre forhold som er viktig for ledere å forholde seg til.  

  • Ny cyberteknologi stiller krav til økt kompetanse i organisasjonen
  • Man må tenke på hvordan denne kompetansen organiseres i virksomheten
  • Ledere må ta et større ansvar for virksomhetens cybersikkerhet

Garmann understreker at det er lederne som må være i front, og eie satsningen på cybersikkerhet.  

Det å prioritere cybersikkerhet og være en ambassadør for tematikken kan gi trygghet ovenfor de ansatte, og sender et signal om at ledelsen tar sikkerhet på alvor. Det å markere seg som en virksomhet med høy sikkerhetsstandard kan også gi forretningsmessige fortrinn, sier Garmann.

Mange bransjer er preget av sterk konkurranse, og cybersikkerhet kan være en måte å skille seg ut fra konkurrentene. Vi er stadig mer bevisste på risikoen knyttet til personvern og datasikkerhet. Ved å investere i cybersikkerhet og demonstrere evnen til å beskytte personlige opplysninger, kan virksomheter bygge tillit hos sine kunder og samarbeidspartnere.  

- Å være i forkant, og la sikkerhet og digitalisering gå hånd i hånd vil dermed kunne gi et konkurransefortrinn både nasjonalt, men også ved eksport til utlandet, avslutter hun.  

På Arendalsuka

Advansia inviterer til debatt om temaet på Arendalsuka. Stikk gjerne innom.  

Når: mandag 14. august kl 16:30

Hvor: Thon hotel Arendal

For mer informasjon, ta kontakt med: