Usikkerhetsanalyser

Usikkerhetsanalyser gir et viktig underlag for beslutninger i forbindelse med prosjektenes faseoverganger, beslutningsmilepæler og revisjon av baseline.

Usikkerhetsanalyser er blitt en naturlig del av styringsmetodikken hos større byggherrer og andre oppdragsgivere med prosjektbasert virksomhet. Analysene benyttes for å sette riktigere styrings- og kostnadsrammer, og som en proaktiv del av prosjektstyringen i gjennomføringsfasen. I en usikkerhetsanalyse gjøres en kartlegging av usikkerhetsbildet i form av muligheter og risikoer. Dette gir grunnlag for en statistisk beregning av forventet kostnad og behov for usikkerhetsavsetning. Tilsvarende analyser kan også gjøres for fremdrift.

Vi leverer usikkerhetsanalyser til prosjekter i offentlig og privat regi. Vi benytter anerkjent metodikk og gjør deretter beregninger ved bruk at trinnvis kalkulasjon eller Monte Carlo-simulering. Produktet fra analysen er en rapport med fokus på visuell framstilling som er enkel å forstå. Vedlagt inngår et detaljert usikkerhetsregister som kan nyttiggjøres i den videre usikkerhetsstyringen i prosjektet.

Kontakt

Prosjekter -

Usikkerhetsanalyser