SHA-rådgivning

Lovlig arbeid i trygge omgivelser

Systematisk SHA-oppfølging og læring av erfaringene på byggeplass gir gode arbeidsforhold og fraværsskader godt under bransjesnittet. Seriøst arbeidsliv er grunnlaget for gode byggeprosjekter.

Advansias SHA–rådgivere ivaretar Byggherreforskriftens krav til koordinering og oppfølging av Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i prosjektene, både Koordinator Prosjektering (KP) og Koordinator Utførelse (KU). Avdekking og forebygging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er også en del av SHA–koordinatorenes arbeidsoppgaver.

Advansias lange erfaring og brede kompetanse på SHA–arbeid er nedfelt i kvalitetssystemet og støtteverktøyene for bruk på byggeplass. Våre SHA–rådgivere har fagutdanning i sikkerhetsarbeid og risikostyring samt gjennomført koordinatorskolen.

Kontakt

Prosjekter -

SHA-rådgivning