Kvalitetsrevisjon

Avdekker systemsvikt før skade oppstår

Manglende samsvar mellom krav og planlagt gjennomføring kan føre til leveransesvikt og lovbrudd. Kvalitetsrevisjon kan effektivt avdekke slike forhold før uønskede konsekvenser inntreffer, og bidra til at de korrigeres med lavest mulig kostnad.

I bygge- og anleggsprosjekter benyttes kvalitetsrevisjon som metodikk for å fastlegge samsvar mellom kontrakts- og lovkrav samt utøvd praksis, alternativt avdekke og dokumentere avvik.

Metodikken er effektiv til å kontrollere styringssystemer i prosjekter eller hos leverandører, og for å sikre kunden riktig leveranse. Systemer for internkontroll, miljøstyring, kvalitetsstyring og HMS–arbeid kan gjennomgås og systematiske mangler forebygges før de fører til leveransesvikt og skader.

Revisjonsmetodikken har også vist seg svært effektiv til å undersøke mulige forhold knyttet til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Advansia tilbyr sertifiserte revisjonsledere og fagrevisorer med bred prosjekterfaring.

Kontakt

Prosjekter -

Kvalitetsrevisjon